ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

ޡ ی ی ې

ی
 
 


ړ یی ی ړې ړ ځ ی ۍ ېږ ړی јی ی ې څېړ. ړی ځ ګ ې јی څګ ی ېښ ړښ .
: ټی ی ې ټې ی ټǘ یې ۍ ې ϡ ی یی ټ ې ی.
ی : ݘѡ ی ۍ یې ی ې ښ ې ړ.
ی : ټی ړی ی ې ټې ی ی ۍ ی ړ.
ې ګ ږ ګ ې ی ی ۍ ی ې ې ی . ی ی ګ ی ړی ی ښ ی ې ړی ی ې ی ې ی یې ټǘې ټې ی ټی ځګړ ې ی ی څګ ړ ېږ.
ی ې ې ې ېې ټې ځګړی ی ې ی ې ې ی ې ۍ ې ΁ ی ی ړ ی ې ی ې څې ی ړی ی.
ځ ګ ې ې ړ ږ ی څګ ی ې ې .
ټې ی ړی () ې ی ګړ ې ړښ ټیې ې ټیټ . ځ ټ ې ۍ یښې ԁړ یی ې ګې ښ ې ېږ. څ ی ښ ې
ږ ښ ی څ ی ځ ږ ې ښې ځ ې ې ۍ ېږ ړی ϡ ی ی ې یی ېږ ې څ یې ډډۍ ښځی ی ی ېږ.
ی ۍ څګ ړ ې ی ی یې ( ی ې ږ ې ) څ څېږ یې څړ ی ې ی ې ی ډېیږ ې ی ی ږ ې ی ʡ ی ې ی ښېګڼ ړ ݘ ی.
ی ی ی ړ څګ ړ ځی یې ی ړ ږ یې ېږ. ی ی ټ یې ۸۵٪ی ۱۵٪ښ ی ۍ یې ښ ې ۸۵٪ی څ ی ۲۰٪ ښ ړ ې ی ړ ې ګ ښ ښ څې ی ی . ښ ځ ټ ګړ ی ښ څ ی ټ ې ی. ړﺉ ی ǘ یې ی ΁ ې یټ ې څ ې ې ې ړ ې ی یټ ی ې ې ې ښ ځ ړ ޡ ې ځ ې څ ی ی ѡ ې ی ې څګ ی ۱۵٪ ۸۵٪ ې ړ یې ړ. یی ی ی ۍ ی . ځ ږ ټې ټې ړ یې ۱۵٪ې یښ ښی ې ԁ ۳ی ی ΁ی ۍ ګیډې څ ګځ ی ی ې ښ ړ ډې ی ډ ګ ډ ښ ګڼ ګǘې ی ې ګڼ ګڼ ټی ې ی ی .
ی ښ ې ښ  ې ی. ی ې ې ې ې ټې ږ ډې ی ۍ ړی ځ ږ ی ی ۍ ړ ی ښ ړ ې څ ی ۍ ډ ې ې څ ې ݘ ې یښ ې . ی ې څ ښ ړ ې:
ې ېې ې   ΁ ډې یښ یی ې ې ې ی ی ی ړ ې ږ ږ ی ǘ یې ی یښ јړ
ی ۍ څ ی ړ ΁ ږ ې ړ ې ې ی ګ Ӂیڅې ی ېږ ې ی ې ېۍ ی
  ۍ ډې څګې ی ځې ΁ ګ ډ ګټ ی ږ ی ۍ ی.
څ ړ
ځ ی ځ ې ی ې ېی ې یې ʡ ټې ټ . ݘ ړی ی ټې ټ ږ ی.
ټې ټ ې ʡ ګ ی ې ګ ټې ټې ټی ی NGO ګ څګې ښ ی ې یی ځ ړ ې څ ړې ټ ی   ی ې ې   ې.
ږ ږ ې ړ ی ړ ې ی ی ی . ی ږ ې ی یی څ ۸۵٪ ی ې ږ ی ټ ی. څګ ی ی ې یځ ޡ ګϡ یʡ ی ړ ې ې ې ډې ښېږ ی ی ی ې یځ ټې ټ ی. ې ږ ې ی ې څ ړ ې یې ټ ښېګڼ . څ ی ې ړ ی یې یې څ ې ی ی ی ې ټ یې ګټ . ی ې ې ! ې ځ یۍ ې ړ . څ ! ې ګ ځ ی یې ѡ ږ  ګ ې یې ې ې ځ ې ګ ی ېڅ ی ΁ یېی ی یې ې ړی ې ګڼ ېی.
ډ ی ې ږ  ی څ ی ړ. ښ ې ی ی یې ی ړ ی ځ ی ښېګڼ یې ړ.
ې ییځ څ یړۍ ړې ړې . ی څ ې څګ ې ې ی ږ ی ې ې ې ې ښ ϡ ی ږ ی یې ی ې ې یې .
ې ې یی څګ ړ ړ ې ېږ ی ېږ ې یې ی ی ړ.

 

 

   ۱۵۳                            ی     ۱۳٩٠     یی               ǘ ٢٠۱۱