ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی


 
 

΁ ی ې ې

...ی ی .

ی ی ې ې ړې ې ی.

ی څ ړ .

ی ړ ی.

ګ ې .

! څ ې ې:

ی څ ی!

څ ی.

څ ګ!

ی ړ ټی ی.

ی ی ړ ټی ېږ ې ړ .

ې څ ځ ی. ځ .

ځ ی ی ې ځ

ی-

ځی ېږ.

ی یې ځ ی

ې ړ ې сې ی .

ی ې ې ʺ

څ یې ی

ی !

ی ېی...

ې ې .

یې ی ځی ی

ې ی ګ

یې یږ ې ی یځ

ړ یښ ړ.

 

 

 

    ۱۵۱                               ۱۳۸٩  یی                Ӂ ٢٠۱۱