کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 رتن چند قندهاری؛ صدای خفته در سکوت نیایش
(یادکردی از یک هنرمند آواز هندو باور افغانستان)

 ایشور داس 

 

 

 

من هندوی افغانم


استاد رتن چند قندهاری

صدای المان به فارسی

 
 
   
مصاحبه‌ی استاد نصیر مهرین
با استاد رتن چند قندهاری
شهر همبورگ- المان
 

از جناب استاد نصیر مهرین و جناب نصرالله محمودی و سیاوش مهرین  که پذیرش زحمت فراوان این گفت وشنود را از سوی اهالی کابل ناتهـ، با استاد رتن چند قندهاری انجام دادند، نهایت سپاس‌گذار می‌باشم. ایشور داس

 
 
 

 

بخش اول

 

 

 

 

بخش دوم

 

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل    ۱٤٩   سال        هفتم               اسد       ۱۳۸٩  خورشیدی                اول اگست ٢٠۱۱