کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
آنهایی که زنده اند!

ایشور داس
 

خواننده‌گان فزون مرتبت کابل ناتهـ،

ازین شماره‌‌ی کابل ناتهـ، به معرفی برخی شخصیت های سرشناس از جامعه‌ی هندوباور و سیکهـ های افغانستان می‌ پردازیم، که در میان مردم مان از ارج فراوان برخوردار بوده و از خویشتن کارکرد های ماندگاری به یادگار گذاشته اند .ناگفته نباید گذاشت که بنابر کمبودی منابع، سالروز و سال درگذشت شان مدنظر نبوده، بل خدمت این شخصیت ها اساس گزینش معرفی آنها می‌تواند باشد. با مهر

 
  

دیوان شام داس کَکَر

 

دیوان شام داس خان، فرزند دیوان شنکر داس در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان، به حیث مستوفی در چاغوری و مالیستان ایفای وظیفه می‌کرد. گفتنی‌است که کار دیوانی درین خانواده ریشه‌ی دراز دارد، چنانکه دیوان هرجی داس، پدر کلان دیوان شام داس هم در امارت امیر عبدالرحمن خان در کار دیوانی و نویسنده‌گی دربار جایگاه برجسته داشت.

 

شادروان دیوان شام داس، در زمان پادشاهی شاه امان الله خان، بعد از اکمال مؤ‌فقانه ای »رشدیه‌ی دوم « شامل ماموریت شد. وی به زبان‌های فارسی، انگلیسی، اردو، هندی و پنجابی هم درنوشتار و هم درخوانش تسلط داشت و اندوخته های در زمینه‌ی قانون مدنی را نیز صاحب بود، که دراین زمینه کارهای ارزشمندی انجام داده و منحیث وکیل مدافع در مسایل مدنی شهرت داشت. افزون براین وظایف، در بلدیه‌ی کابل، وکیل جامعه‌ی هندوباوران و سیکهـ ها نیز بود. نزد برخی از خانواده های هندوباوران افغانستان، هنوز هم یادداشت های به قلم دیوان شام داس به خط میرزایی آن زمان) خط شکسته (موجود است.

 

معاونیت شرکت )پسرلی  ( از وظایف دیگری دیوان شام داس بود. رییس این شرکت، شادروان ارجن داس مهرا بود که سه فرزند برومند به جامعه تقدیم داشت، که فرزند ارشدش پروفیسر دکتر موهن لال مهرا، به رتبه علمی پروفیسوری)پوهاند (در پوهنتون کابل دستیازید و پسر دومش پروفیسر دکتر انجینر شیو رام مهره و سومی فرزندش انجینر رام پروش مهرا میباشد. این دانشمندان گران‌ارج بنابر مهاجرت اجباری، در کشور آلمان مصروف وظایف رسمی هستند.

 

دیوان شام داس، از جمع نخستین پناهنده های افغانستان بود که به مصرف دولت امریکا وارد ایالت «منتهن» امریکا گردید. با دریغ و درد که وی به تاریخ سی ویکم سال ۱٩۸٩در اثر سکته‌ی قلب، جان را به جان آفرین سپرد.

دیوان شام داس از خانواده‌ی کَکُر بود و فرزندان تحصیلکرده به جامعه ی افغانستان تقدیم نمود، که از فرزندش دکتر شیوسرن ساگر، نخستین متخصص امراض خون در افغانستان بود و فرزند دومی اش از دانشکده حقوق و علوم سیاسی فارغ گردید و چند زمانی مدیر قلم مخصوص وزارت داخله ی   جمهوریت داوود خان بود که بنابر شرایط ناگوار سیاسی ترک وطن کرده اند و در ایالت متحده امریکا زیست دارند.

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل    ۱٤٩   سال        هفتم               اسد       ۱۳۸٩  خورشیدی                اول اگست ٢٠۱۱