کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

             سخن کابل ناتهـ

 
 

 * فرار محبوسین سیاسی وابسته به طالبان از زندان قندهار یک رسوایی دولتی است.   رسوایی وافتضاحی که دولت هم به روی خود نمیاورد.    

بیش از 500 تن درظرف چندین ساعت، با خاطر آسوده محبس را ترک گفته وبا نشستن در موترها به مراکز تروریستی هدایت شدند.

 آیا چنین نمونه یی را کس دیده ویا خوانده است.؟

 فرار از محبس چه به صورت فردی وچه چند نفری درجهان بارها اتفاق افتاده است. اما آنچه در محبس قندهار اتفاق افتاد شاید بی مانند باشد. اوصاف فرار وراه هایی که  فراریان درپیش گرفتند، برای هیچکس شک وتردیدی برجای  نمیماند، که آمرین محبس و مقامات دولتی، در زدوبند با طالبان این کار را سازماندهی کرده اند. ا ینرو چنین نمونه که دولتی محبوسین سیاسی اش را فرار بدهد بی مانند است.

    دولتی که  هر روز می نگرد چگونه همان آدمکشان با قساوت و بیرحمی خون میریزند، به زن وکودک وپیر وجوان رحم ندارند. فراردادن این بیش از ۵٠٠ تن در ادامۀ کمک های تسلیحاتیی است، که بارها دولتیان برای تروریستان انجام داده اند. فراردادن آنها درحالی عملی شده که همه روزه حامد کرزی و ووابستگان بلند رتبۀ دولتش برای بازگشت طالبان راه را هموار ودعا میکنند. این حرکت دولتیان ترس وهراس بیشتر را از ناحیه نبود امنیت برای شهروندان به بار خواهد آورد و تشددید خطرات تروریستی را در افغانستان با خود دارد.

 

 دزدی های پول کابل بانک در چند ما اخیرهمواره سرزبانها بوده است. ولی  از آنحایی که پای دولتیان و زورمندان هم دربین بود، جرأت بیان حقیقت وجود نداشت. بالاخره زمینه یی مساعد شد وطشت رسوایی به زمین افتاد. رئیس کابل بانک دل پردرد خود را ناگزیر شد که خالی کند. از جمله گفت که برادر رئیس جمهور حامد کرزی وبرادر معدون رئیس جمهور مارشال قسیم فهیم در پهلوی چند تن دیگر، از دزدان کابل بانک را به چنین سرنوشتی  روبرو نموده اند.

 

   قابل یادآوری است دولتی که سران آن دزد ومحافظ دزد باشند، دولتی که سران آن همه چیز را درکمال مسخرگی استقبال میکنند، قاچاق مواد مخدره را رونق میدهند،میزان فساد اداری را بالا می برند، غم روز گار اندوهبار مردم را نمی خورند؛ با این دولت و دستگاه فاسد آن چه باید کرد؟

   آیا محافظین جهانی هم از زیر دست داشتن چنین دولتی می شرمند؟

   آرزو می رود پیش ازینکه همه داشت ونداشت را به یغما ببرند، پیش ازینکه دست تروریستان را باردیگر در گلوی مردم برسانند؛ مردم غمخوار و دل سوز با اتحاد وهمدلی بتوانند، زمین های بهتر رهایی یافتن مردم افغانستان از شر چنین دسنگاه بی کفایت وفاسد را فراهم نمایند. در غیر آن این دولتیان، تمام بانک ها وداشت ونداشت مردم را می دزدند.

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل    ۱٤۳       سال        هفتم                ثــــور       ۱۳۸٩  خورشیدی                     می ٢٠۱۱