ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   


ѐ ی
 
 

 

ی ی ی ی۔

 

 ی ۔

                                       

  ی یی یی۔

 

  ی ی یی۔

 

ی ی یی ی ی ی۔

 

  ۔ ۔ ۔ ۔ ی ی ی ی۔

 

  ی۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 

 ی ی۔ ی ۔

                                

  ѐ ی ۔

 

  ۔

 

  یی! ј Ϫی ۔

 

ی ۔

 

 

                                         یӊ

 

 

    ۱٤٢                    /             ۱۳۸٩  یی                     ǁی ٢٠۱۱