ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ښ

یی: ی ی
 
 

Ӂی ږ ړ  ډی ړ ډ ې ی:

  ی یږ ې ې ړ. ې ښځې ی ډ یښ ې ی

ټ ځ ی ی ی ګی ی ی ګ .  ې ی ې ې ړ ې ټ ې ړ.

ې ې ې ې  یې ی ډې ړې Ӂی ږی ې ښ ټ ی. Ӂی ږ ې ړ ښې ې ټ ړ. ی . ښ ی ې ډ ټ ۍ یښ ټ ڼ. Ӂی ږی ړ ۍ څګ یښې ې ې ې یځ ې ښځې ۍ ړ څ ې ړ ړ. ی ې یې یښ Ӂی ږی ی:

ی ې ږ ی.

ې ې ځی ټې ʡ ښځې ی ښ ټ ړ. ټې ی ی ی ʡ Ӂی ږیی   ΁ ې ۍ څګ ړ یې ی:

.

΁ ښ ړ ې ښځې ې ښ ړ ړ. Ӂی ږی ټی ټ ې یښ ټ . ښځې ټی ړ. ګې ځ   ې ې.

ړ ټ ې ځ ښ ړی ې ښ ې ې    ې ځی ǘ ښ ۍ ې ښی. ې ې ځ ې ې ګύǁی ټې  یې ړې  ی ې څ ټې ټې ډې ې. ې ښځې ( ) ښ ټ ی Ӂ ږې ګ јړ ېې ې ړ

 ی ی ږ ډی ی ی ډې ԁ ې ې сې یږ. ې ړ ځ.

ʡ ی . ې ې ځ ی ړ ې .  څ ځې .  ډېې ې یې ې ې ې ګ ې  Ԙې ی ۍ ړ ړ. ې ې څ ډې   ې څ ړ ې ې ې ی   ړ ې . ې ی ځ ی ړی . ΁ ګډ ې ټ ړی .  ې ې ی  ی ړی. ی ې ې . ې ښځۍ ې  . ښ ې ǘ ی ړی ی ی. یې ۍ ۍ ښیې.

ې ګڼ ګڼ ډی ی ی ټ ی ې ړ ی ی   یϡ  ی . ږ څګ ی. ی ښی ی   ټ . ټ ګ ی یګټ ې ӡ . ټ ډ ښځې ی . ی ټ . ΁ې ټې یټ ځې. ټ ګ  ښی . ځ ې یې ۍ ګې  ې ښی ې. ټ ʡ ښ ګځϡ ځ ې ې ی ړ ی ړ ټ ځی ځی ښ ړ ې ډی ګ ږی ځ ګ یړ یړګ یږ.

  ځګ ې ځ ښ ړ:

څ ΁ ې ځ ړ ټ ی ΁ .

څګ Ӂی ږی یϡ ې ی:

ی ΁ ې .

ږې ی ڼې ې   ګ ǘې ړی.  ټ ړ ښ ی ړ. ټ  ټ ی ی ړ ټ ی . . ی ی ړی ښ (۱) ګی ې ځ ږی ې ښی. ې ې . ی ې ړی ګی ټ ږې ې ګټ . ړې یې ې ې څګ ګ ټۍ ښی ټۍ   ی ј . ګ ی څګ ټ恘 ړ . ړ یږې . ی ټ ډ ړ  ړ ټ恘 ړ.   څ ۍ  ټ ړې ۍ ډې ې  ې  ړ ړ. ټ ǘ . ơ

  ټ یږ ۍ ې.

  ړ ې ی:

ې С ی ییԡ ȍ ی ې.

 څ ۍ ې ټ ړې. څ ې ې ښ ې یې ړې. ګی ښی ټ ې ړ  ې ј ې ې ې ې. ړ ړ ټ . ړ ګټ ی ړ یې ې ګ ړ ټ ې یږې

 ǝ ݘ ی ی ی ی ی .

 ټ . ΁ ځی یʡ څګ Ӂی ږ  ځ ټ ړ ې څ. ی ځ ښېښې ښ ښ ټ ټی . څګ یې یې ښېښې      ی ј۵۷ ی . ړ ړ ړګې ۍ ړې ې ې ګې ې ې ښې ې. ټ ځی ځی ی ی ګ . ډې ې ې ښې. ې ښېښې ړګ ۍ یې.  څ ی  ی  ټ ګ  ې .  ډ ۍ  ې. ی ( ی)  ړ . ټ ی ږ ړ:

  ځ ی .........

ګې ی ړ   ی. ټ ې ښ ټ ډ یټ ې ۍ ټ ې.

ټ ښ ی ی ځی ښ . ښ ړ ی   ې ی ې . ټ ی ی ړ ې ښ. ې ۍ  ښ ې ټ ΁ ړ. ځی ځی ړ ی ړی ړ. ۍ ښ ۍ ې ښ   Ӂ ټ ګۍ. ړی ښی. ې  ښ ې ځی ې . ې ځ یڅ. یڼ ې ټ ی . ړ ټ ې ې ړ . ې ې ې ړ .   ړی ړ ې ټې . ې ȍ ښ . ې ȍ ړ  ړ ې ی ې ې.   ښ . ی ږ ې ږ ې یӘ ی . ډې ې ښیې Ә څ ځې ی. ړ ې ې ی ښی ډی . ی ې ګ ې ړی. ی ې ې ې   ڼ ې ې ې  ǘ ې ј !

ۍ ښ ښ ډ ړ ې ې ټ . ګڼ ګڼ ډې . ی ځ ړۍ څګ . ټ ې ǘ ښ. یټ ې Ǎې . ټ ې ګ ښ ږی ې ږ ی ښ ښ. ښی. ټ څګ څ ټ ی . ې . ټ ګ .  ې یې ګیې ې ې یې ې ې  ګې ې  ې !  ې ږې ړې یښې ځ ښیښې ې ړ . ړ ړ یی . ړ ړ  ړ ړګې ۍ ړې ې ی یړ ټ Ә ی.  ی څ ړ . ی ړ ݘ ې ی ډ ړ. ټ ډ . ښ .   ښیښې ې ګځ ې ې . ې ړ ځی یی . ټ ځی ځی . ځ ځ ګ . ګ ې ی ښ. ډې ې ې ې. ې ۍ.   ځ  څ ړې ړ   ډې ی ې    ې ټ ې ی. ځ ښ . ډې. څ ټ ګ ې ښ ې ړ ی ې ښ .   Ӂ ګۍ یې ې ی ې ړ ې ړ. ې ګ ې ځی ی ј ۵۷ ی ټ ښښ . ټ ې ې ګ . Ӂ ګۍ ې ې ډې   ګډډ ې څ   ی څ .  ې ې ې! ړ ګډ ړ ګډډ . ګ ځ   ۍ  . ړ ګ ې ی . ګډډ ږ ې ی ې . ډې ې ې ښ ې څ . ۍ ډ ې   ډ ې یې ې ی ړ. ګ ې ې ې ی څ ښ ی ښ.

۱ ګی)  Ԙ ګ ی ې Ș ې ډې ټ恘ی

۲۷ / ۰۳ / ۲۰۱۱

 

 

    ۱٤٢                    /             ۱۳۸٩  یی                     ǁی ٢٠۱۱