کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

          محمد آصف آهنگ
                          
انعکاس موضوع توقیف اعضای حزب وطن

در دو اثر*

 
 

    چندی قبل ضمن یادآوری ازمظالم حکومت و ارایۀ معلومات دربارۀ حزب وطن وسرگذشت آن، از فعالیت های اعضأ درخارج وداخل محبس و ارتباط آنها نوشتم. درینجا، مطالبی را نقل می نمایم که دوتن ازاعضای فعال وقت که هردو ازمؤرخین نامی  افغانستان نیزمیباشند، نوشته اند. درآثارآنها نام های تعدادی از بقیه جمعیت ها نیزآمده است.

 
میرغلام محمد غبار

1- افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم

مرحوم میرغلام محمد غبار، نویسنده، مبارز ومؤرخ نامدار وطن در صفحۀ 250 جلد دوم  افغانستان در مسیر تاریخ چنن می نویسد:

« دولت جریدۀ حزب ( وطن) را توقیف کرد وچهارده نفر هیئت فعال حزب را یکبار، وچهار نفر اعضای آن را باردیگر به زندان افگند. ازین جمله پنج نفر را( داکترابوبکر خان، داکتر عبدالقیوم خان،داکتر غلام فاروق خان، عبدالحی خان عزیز، وسلطان احمد خان) از 1331 تا 1332( 1952 تا 1953)، وپنج نفردیگررا(میرغلام محمد غبار،میرمحمدصدیق فرهنگ،عبدالحلیم خان عاطفی،علی احمد خان نعیمی  وعلی محمد خان خروش) از 1331 تا 1335 ( 1952 تا 1956) رر محبس نگهداشت. سه نفر دیگر از جملۀ محبوسین حزب وطن(فتح محمد خان میرزاد،سرورخان جویا،وبراتعلی خان تاج) بیشتر از ده سال در زندان بماندند. وآقای جویا درسال  نهم حبس در زندان جان بداد. بعدا ً چهار نفر دیگر از اعضای حزب وطن ( حاجی عبدالخالق خان،میرعلی احمد خان شامل ،محمد آصف خان آهنگ، ونادرشا ه خان هارونی ) از سال 1336 تا 1341 ( 1957-1962) در زندان بسر بردند. این چهار نفر بعد از حبس موسسین وهیئت عامل مرکزی حزب وطن،( در سال 1331 با سه نفر دیگر(محمد اسلم خان اخگر،شیرمحمد خان آسیابان، وغلام حیدرخان پنجشیری،هیئت عامل موقتی حزب وطن رادر کابل تشکیل کرده بودند. یکنفر دیگر از اعضای حزب وطن( محمد طاهر خان غزنوی) در سال نخستین حبس رها گردیده بود(1331) بعداً محمد داود خان صدراعظم در سال 1335 رسما ً امر انحلال حزب وطن راصادرکرد. . . . »

 


میر محمد صدیق فرهنگ

2- افغانستان در پنج قرن اخیر

مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در صفحۀ 664 اثر خویش به نام افغانستان در پنج قرن اخیر چنین مینویسد :

« حلقۀ دوم ( حزب وطن) در محور جریدۀ وطن تشکیل گردید وبنیانگذاران آن عبارت بودند از : میرغلام محمد غبار، سرور جویا ، براتعلی تاج، عبدالحی عزیز، فتح محمد خان، نورالحق خان ومؤلف این کتاب میرمحمد صدیق فرهنگ . صاحب امتیاز جریدۀ وطن آقای غبار و مدیرمسئول آن بدواً علی محمد خروش وبعد از او فرهنگ بود. . . »

 

 در صفحۀ455 اثر یاد شده، فرهنگ مینویسد :

ـ درسال 1951 جراید آزاد یکی بعد دیگری بدون محاکمه توقیف شدند و چون در آخرسال مذکوروقت انتخابات شورافرارسید، حکومت عین روش  دوره های قبلی را مبنی بر تعیین وکلا از طریق ضبط احوالات تجدید نموده از انتخاب شدن شخصیت های آزادیخواه واصلاح طلب جلوگیری نمود. در کابل  غبار و محمودی با یک عدۀ دیگر کاندید شده بودند اما اکنون اصول رأی گیری کتبی وسری که در دورۀ گذشته تطبیق شده بود مترو ک گردیده سعی بعمل آمد تا کاندیدای مورد نظر دولت به صفت وکیل اعلان شوند. در جریان روزبه اثر گرفتاری نمایندۀ یک نفر ازکاندید ها به امر عبدالحکیم خان شاه عالمی والی کابل ، هیجان برپاگردیده رای دهندگان به تظاهرات دست زدند. تظاهر کنندگان ک محصلین نیز به ایشان پیوستند،به دروازه های ارگ رفته الغای انتخابات دستوری را ازشاه تقاضا کردند،اما این تقاضا ترتیب اثر نیافت وچند روز پس از آن عبدالرحمن محمودی ومیر غلام محمد غبار با یک تعداد از همکاران شان که هیئت های رهبری احزاب وطن و خلق بودند، دستگر شده بازهم با ادعای اینکه بسود اجنبی کار میکردند، بزندان سپرده شدند. اسمای آنانی که که درینوقت در کابل زندانی شدند با اسمای یک عده از اعضای حزب ویش زلمیان که درهمین وقت در قندهار دستگیر شدند بشرح آتی است :

از حرب وطن: دکتور عبدالرحمن محمودی، دوکتور نصرالله یوسفی، محمد نعیم شایان، دوکتور عبدالرحیم محمودی،محمد عظیم محمودی ،محمدامان محخمودی .

از حرب ویش زلمیان :

حاجی محمدانورخان،قاضی بهرام خان، محد یوسف خن حضرت، قاضی عبدالصمد خان،غلام جیلانی خان،عبدالهدی خان، حاجی خدای دوست خان،محمد رسول پشتون، وفیض محمدانگار.

از اتحادیۀ پشتونستان:

ببرک بعدها ملقب به کارمل  . . .»

 

  فرهنگ درصفحۀ 467 اثر خود مینویسد:

« بدنبال گرفتاری وزیر مالیه ( عبدالملک خان عبدالرحیم زی) با ادعای کشف دسیسۀ مجهول  یک تعداد از روشنفکران زا که بیشتر از اعضای حزب وطن بودند،فقط به دلیل علاقمندی شان به دموکراسی ومشروطیت گرفتار کردند. درین ضمن حاجی عبدالخالق خا معاون انتخابی  بلدیۀ کابل ،غلام حیدر پنجشیری، میر علی احمد شامل، محمد آصف آهنگ ونادرشاه هارونی توقیف گردیده پس از شکنجه های غیر انسانی با ادعای خنده آور حمل  اسلحۀ امریکایی از طریق اتحاد شوروی  به افغانستان جهت اجرا ی کودتا ، تا پایان دورۀ صدارت محمد داود خان در زندان بجا ماندند.»

 

 

 

*- افغانستان درمسیرتاریخ . جلد دوم . تاریخ تحریر1352(1973)

     تاریخ طبع. جون 1999 . ویرجینیا. ایالات متحدۀ امریکا

 

* - افغانستان در پنج قرن اخیر. 1988. ویرجینیا. ایالات متحدۀ امریکا

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل    ۱٤٠       سال        هفتم      حوت             ۱۳۸٩  خورشیدی       مارچ ٢٠۱۱