کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيايشگاه آسمايي در کابل

 

 

گزارشي از "بنياد بيات"

www.bayatfoundation.org

 

برگردان: صبورالله سياه سنگ

hajarulaswad@yahoo.com

 

 

 

تاريخ ساخته شده است
 

 

نيايشگاه آسمايي در در دامنهء کوهي به همين نام در دل شهر کابل به چشم ميخورد. نام "آسمايي" ريشه دارد در واژهء "آشا" يا ايزدبانوي "اميد". ميگويند از چهار هزار سال به اينسو، چراغي بر فراز نيايشگاه آسمايي فروزان است.
 

 
 

هم چراغ و هم جايگاهش در درازناي چندين دهه جنگ آسيب ناپذير مانده اند. اين خود گواه است که آلههء اميد در چنين جايگاه مقدسي حضور دارد.

 

برادران و خواهران هندو و سکهـ افغانستان براي  برگزاري و اداي حرمت به ايزدبانوي "اميد"، و گشايش پرستشگاه تازه  ساخته شده در بلنداي کوه آسمايي گرد آمدند.
 

 
 

عکسهاي زيرين جشن گشايش اين نيايشگاه بر فراز کوه را در زمستان سال 2006 نشان ميدهند. "آسمايي مندر" که در بلندترين نقطهء مشرف بر شهر کابل آباد گرديده، متعلق به هندوهاي افغانستان ميباشد.

 

آقاي احسان بيات، گردانندهء "بنياد بيات" هزينهء ساختمان آن را پرداخته است. تماشاي اين نيايشگاه در کوه آسمايي خود يک خارقه است. بياييد و آن را از نزديک ديدار کنيد.

 

هندوهاي افغانستان با احساس نيک به سرزمين شان مهر ميورزند و براي خوشبختي کشورهاي ديگر اميدوارانه دعا ميکنند.

 

 

هر باري که به تماشاي "آسمايي مندر" ميروم، آرامشي به من دست ميدهد و خود را به آفريدگار نزديک مييابم. چيزي کم يک سال پيش اينجا آمدم تا کشورم را ببينم و به افغانها کمک کنم. خاک ديارم چنان نيرومند است که نميتوانم از آن دل بکنم.

 

[][]

ريجاينا (کانادا)

هژدهم فبروري 2007

 

 

آويزه ها

 

1) متن انگليسي اين گزارش را ميتوانيد در اينجا بخوانيد:

http://www.bayatfoundation.org/press/main.php?news_id=7

 

2) براي آگاهي بيشتر ميتوانيد رو آوريد به "آسمايي و آتش هميشه":

www.kabulnath.de/Schankar%20Dara/Minare%20Chakari/Dr.%20Sia%20Sang/Aasamai%20wa%20naureate.html

 

 

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٤                     سال دوم                          فبروری/ مارچ۲۰۰۷