کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" پيام روز"

 

 

 

نخستين شماره "ماهنامه افغانهاي کانادا" به نام "پيام روز" به همت حنيفه فريور و نوذر الياس روز يکم جنوري 2007 در تورنتو (کانادا) از چاپ برامد.

 

حنيفه فريور، نويسنده "نخستين پيام" اين رسانه تازه پا، نوشته است:

 

پيام روز در پي آنست تا با رعايت اصول روزنامه نگاري و موازين دموکراسي در کنار ساير نشرات ارزشمند موجود، يکي از خدمتگذاران رسانه يي اين جامعه باشد و بار اين تعهد مشترک را دوشادوش ساير فرهنگيان عزيز به دوش کشد.

 

اين نشريه کوشش خواهد ورزيد تا زمينه پخش آرا و نظريات گوناگون را که به صورت کل پيامده صلح، تفاهم و همبستگي ملي و تجليل مقام ارزشمند انسان باشد، ميسر نمايد. چه از ديدگاه ما نشرات و رسانه ها مزيد بر حفظ رشته هاي برقرار ميان جامعه افغاني مسئوليت دارند تا در راه تفاهم باهمي گسترده تر اجتماعي گام بردارد، تا به تدريج قادر شويم اثرات ضعفهاي ديرينه و ازهمگسيختگي و غارتهاي معنوي مکرري را که حوادث ناگوار دهه هاي پسين بر فرهنگ و حيات اجتماي سياسي ما سبب شده است بزداييم و زمينه هاي پخش انديشه هاي شگوفا و سالم اجتماعي را فراهم آوريم. تعلق و پيوند ذاتي و طبيعي ما به زادگاه و هموطنان مصيبت ديده مان ما را واميدارد تا با آنچه که در آن خاک پريشان ميگذرد، بپردازيم و ناگزيري و ارتباط مستقيم اين رخداد ها را از جهات گوناگون از ياد نبريم. سازنده تر خواهد بود اگر حوادث و وقايع سرزمين ما همپا با قضايا، رخدادها و انکشافات جهاني از ديدگاههاي متفاوت شگافته شده و دنبال شوند.

 

"پيام روز" با سرودي از ناصر خسرو آغاز گرديده و داراي نوشته ها يا برگردانهايي از داکتر سيد موسي صميمي، استاد لطيف ناظمي، عبدالقدوس لودين، کريم پيکار پامير، داکتر اسد الله شعور، داکتر صمد علي مرادي، همايون باخترياني، غلام معصوم اخلاص، ضيا افضلي، داکتر ايوب آزمون، داکتر داود شاه صبا، احسان الله سلام، عزيزالله ايما، محمد ناصر رهياب، شعرهايي از ناديا انجمن و نيز گفت و شنودي با محترم ضيا قاريزاده ميباشد.

 

اين ماهنامه با چند برگ انگليسي که بيشتر به گزارشهاي ادبي، اجتماعي و سياسي ميپردازد، به پايان ميرسد.

 

به اميد پيروزهاي هرچه بيشتر حنيفه فريور و نوذر الياس،

 

***

 

نشانيهاي "پيام روز" چنين است:

 

Address

Payam-e-Rooz

25 McAdam Road

Markham, ON. L6E 2B9

CANADA

 

Phone

1 (905) 472 2015

1(905) 566 0448

 

Fax

1 (905) 472 2015

 

 

Email: payamerooz@gmail.com

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤۳                      سال دوم                          فبروری۲۰۰۷