کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرش آذیش

 

 

 

 

 

آری

 

آری

 

ذات ِ مهری

 

وگوهره ی رهایی

 

هوای تازه

 

ومعنای  روشن ِ پنجره

 

سیلان ِ آفتاب

 

در رگ رگ ِ کلامت

 

نور افشان ِ اعتماد است

 

عشق ِ تو شناسنامه ی من است

 

وثیقه ی دلیری وبی باکی  ِ من

 

فریاد ِ

 

دوسستت می دارم!

 

صدای نفسهای  ِ من است.

 

 

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤۱                       سال دوم                           دسمبر/جنوری ٢٠٠٦/۲۰۰۷