کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   پايداری

 

نا شکيبی ام

        

               سرشار درديست زخمين

 

                        و صورتگر حالی آشفته !

 

در او  ،  نه رنج نانی پيداست

 

                      نه عطشی از آرزو های خام

 

من

 

اميد زخمين دل ها را

 

                         می

 

                                نالم .

 

                                    محمد زرگرپور                                

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٠                       سال دوم                           دسمبر ٢٠٠٦