کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكرالله شيون
 

 

 


شبهاي آفتاب

 

 بيا که نور به شب های آفتاب بريم

به ابر نم نم باران ، به بحر آب بريم

بيا فريب ز نقش سحر گه بزداييم

به باغ سيب، به صحرا تف سراب بريم

بيا به باور مردم زنيم خندهء تلخ

و اشک ديدهء شانرا به انقلاب بريم

بيا به تاک بگوييم : ملتم مرده است.

به جان مردهء شان کوزهء شراب بريم

بيا که لقمهء نانی ز جو طلب گيريم

به کودکی که نخورده است و رفته خواب بريم

و عشق را چو بيابيم عروسکی سازيم

به دختران شب شهر اضطراب بريم

بيا به چشم به بستر نشسته گان وطن

اگر که خواب ندارند ، ماهتاب بريم


ستراسبوگ ـ فرانسه ۱۸/۰۹/۲۰۰۱

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٠                       سال دوم                           دسمبر ٢٠٠٦