کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دکتور محمد امین صباح

شخصیت برجستهء طبی کشور چشم از جهان بست

 

با تأسف به اطلاع هم میهنان عزیز میرسانم که دکتور محمد امین صباح یکی از شخصیتهای برجستهء علوم طبی کشور بتاریخ 28 نوامبر ساعت 2 صبح در بستر غربت در شهر هامبورگ جمهوری فدرالی آلمان چشم از جهان بسته داعیه اجل را لبیک گفت وبا کمال درد خانواده و دوستان خود را تنها گذاشت.

 

درمراسم تدفین جنازهء دکتور صباح صد ها تن از دوستان و هواخواهانش حضور به هم رسانیدند و خود شانرا در اندوهء خانوادهء ما شریک دانستند.

من به نمایندگی خانوادهء دکتور صباح از شرکت گرم هموطنان عزیز از غمشریکی تسلیت بخش شان با تمام وجودم سپاسگزاری مینمایم و به وجود شان افتخار مینمایم.
درین مراسم نوسینده و پژوهشگر افغان آقای
ملک ستیز کارنامه های دکتور صباح را به بررسی گرفتند که با سپاسگذاری فراوان از ایشان اینک متن سخنرانی شانرا در مراسم تدفین جنازهء آن بزرگ مرد به چاپ میگزارم تا یاد بودی باشد از پدر پرافتخارم دکتور محمد امین صباح  که با رفتنش خاطرهء جاودانی به ما به میراث گذاشت.

 

احسان صباح

دکتور ستاژر

 دانشکدهء طب هامبورگ جمهوری فدرالی آلمان

 

 

 

 

الهی به نام تو آغــــــــاز میکنم

این زخمهای درد دلم باز میکنم

 

امروز آدینه روز پدرود است. امروز انگشتان یکی از خوبترین جراحان طبیب افغان از حرکت باز مانده اند. امروز قلب یکی ازمهربان ترینها چه معصومانه خموش است. ایکاش این روزچنین زود نمیرسید.

 

امروزخانوادهء طبابت میهن یکی از بهترینهای خود رااز دست داده اند و چه دریغ که  چه زود به دل خاکش مینهند. 

 

دکتور محمد امین صباح فرزند الحاج محمد قاسم منصف زاده درسال 1314  در شهر عرفانی وباستانی هرات چشم به جهان گشود. دکتور صاح پس از تحصیلات ابتدایی در لیسهء سلطان هرات- به دانشگاه طب کابل به تحصیل پرادخت. دکتور صباح درسال 1343  دانشگاه طب کابل را موفقانه به انجام رسانید  وسپس به عنوان دکتور طب به کابل و ولایات افغانستان به کار گماشته شد. استعداد، جسارت و تلاش دکتور صباح وی را پس از مدت کوتاهی به یکی از با نامترین جراحان افغانستان مبدل نمود. دکتور صباح پس از چندی جهت اجرای برنامه های پژوهشی از سوی نهاد جهانی صحت در جنب سازمان ملل متحد به هندستان گماشته شد. دکتور امین صباح در مرکز مطالعات طبی دهلی جدید برنامه های شگفت آوری راسامان داد و نام بزرگی را باخود به میهن آورد. پژوهش دکتور امین صباح سبب ارتقاع درجه دکتورا در عرصهء جراحی عمومی گشت وبه عنوان متخصص با نشان افغان شناخته شد. دکتور امین صباح با برگشت به وطن به عنوان استاد دانشگاه طب کابل به تدریس پرداخت و همزمان با آن در بیمارستان های جمهوریت، ابن سینا، وزیرمحمد اکبر خان، علی آباد و صدری به عنوان متخصص ارشد به کار پرداخت. دکتور صباح با کمترین امکانات میهن به درد کشیدهء اش- دشوار ترین عملهای جراحی را اجرأ می نمود و شب وروز نمیشناخت.
 

 زمانیکه دیگر جنگ دامنه اشرا به هر سو کشانید دکتور صباح نیزدرسال 1992 رخت سفر بست ودر شهر هامبورگ جمهوری فدرالی آلمان زندگی در غربت را فرا گرفت. اعضای خانواده و دوستان وی به خوبی به خاطر دارند که دکتور صباح برای پنس و میز عملیاتش سخت دلتنگ شده بود و درآن پنس مؤقر- شکوه، جلال، شأن و کرامتش را جستجو میکرد- ارزشهایی را که از او گرفته بودند!!! دکتور صباح درین اواخراز زندگی در غربت نا خودآ گاه اشک میریخت. دکتور صباح در جمع همکاران و شاگردان خویش به انسان صمیمی، شرافتمند و با کرامتی شهرت داشت.

از دکتور محمد امین صباح آثار علمی و تحقیقاتی با ارجی به دست چاپ رفته است که همین اکنون در مووسسات اکادمیک افغانستان مورد استفاده قرار میگیرند. دکتور امین صباح به سمتهای استاد دانشگاه کابل، آمر دیپارتمنت جراحی بیمارستان جمهوریت، آمر دیپارتنمت جراحی بیمارستان ابن سینا، دکتور ارشد در بیمارستان وزیرمحمد اکبر خان، رییس بیمارستان ولایت فراه، معاون اکادمیک بیمارستان مرکزی ولایت قندهار، رییس ساحوی طبی ولایت پکتیا، دکتور ارشد در شاخهء پژوهشی اکادمی علوم افغانستان، عضو مرکز پژوهشی طبی دهلی جدید، متخصص مشورتی موسسهء صحت سازمان ملل متحد در دوره های مختلف گماشته شده وفعالیت نموده است. 

دکتور محمد امین صباح پسر خوب برای والدین، شوهر خوب برای همسر، پدر خوب برای فرزندانش، برادر خوب برای خواهران وبرادرانش دوست خوب برای همه دوستانش، انسان خوب برای هموطنانش وبلاخره فرزند خوب برای میهنش بود.

نبود وکمبود چنین کسی را نمیتوان به سادگی تحمل کرد. کمبود دکتور صباح چه ضایعهء بزرگیست برای همهء ما.

دکتور محمد امین صباح بتاریخ
28 نوامبر  ساعت 2 صبح در اثر حملهء قلب به شکل نا گهانی چشمانش را از جهان بست و داعیه اجل را لبیک گفت و از کنار خانواده و دوستانش با درد و دریغ رخت سفر بست.

 

 این چه سفری؟

               بی آنکه پدرود گویی!

 

از دکتور متخصص محمد امین صباح هفت فرزند نازنین بجا مانده اند که هرکدام به عالیترین درجه های علم وکمال تلاش میکنند. دکتور صباح توجه شایانی به تربیت کودکانش داشت.

 

بیاد دارم همین یکماه پیش روزیکه روانه کابل بودم برای خدا حافظی از مجرای تلیفون باهم صحبت کردیم. گفتم میروم چه پیامی دارید. آنسو.... هم صحبتم خموش بود، میدانستم اشک میریخت. سپس با صدای معصومانهء گفت کاش میتوانستم همسفرت شوم و برای آخرین بار خاکش را ببوسم.
اما دریغ و درد که امروز این تمنای بزرگ به خاک میرود. او که یک طبیب بود مجال به این آرمان بزرگ را در خود نمیدید.

 

مرگ نا به هنگام دکتور صباح تکانهء بزرگی برای همهء خانوادهء ماست. کمبود دکتور صباح در کنار خانوادهء ما چنان سنگین است که زبان توان حملش را نتواند. امروز ما  درد بزرگی را نفس میکشیم.

حضور تهنیت زا و تسلیت بخش شما را از نام خانواده ء دکتور متوفا ارج گزاری مینماییم واز خداوند بزرگ برای هریک شما سلامتی استدعا مینماییم.

 

بخسپ وازآن سو

                  شبها

به چهرهء اطلسی ماه نگاه کن

                          ودر آن تابش نور

                         چشمان سبز ترا خواهم دید.

 

بخسب

 ودر آن راه دراز

به خانهء که خداوند چو درش باز کند

سررحمت به رخ پاک تو آغاز کند.

 

بخسب ای نازنین بخسب

پدرود!!

   

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٠                       سال دوم                           دسمبر ٢٠٠٦