کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشت به صفحهء
ویژه ی دیوالی و
 عید سعید فط
ر

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

راز این پرده

نصیر مهرین

 

 

  یازدهم سپتمبر 2001 ، پرده یی را کنار زد . صحنه آرایی های بعدی که برای ورودپرزدنت جورج دبلیو بوش وتروریست ستیزی اش تدارک دیده شده بود ازدور کرد ن دست بن لادن وطالبان ازافغانستان اغاز کرد . زمان و وقت هوشدار ها برای طالبان فرصت کافی بود تا القاعده ییان و طالبان با فراغت خاطر اسباب فراهم آورنده صحنه های خونین و دهشت و وحشت رابا خویش به سوی مهد رویش وپرورش ببرند تانوبت صحنه دیگر فرا رسد .

درصحنه تروریست زدایی دبلیو بوش راز های ناگفته و سر به مهری را می بینیم . این صحنه آنسوی دیگر را نشان میدهد که به گونه کم مانند ، تروریسم سر برمیاورد . هزاران انسان به وسیله وسایل پیشرفته در عراق و افغانستان کشته می شوند . این راه وروش کشتار های دولتی را اسراییل به فال نیک گرفته غم انگیز ترین رویداد ها را برمردم فلسطین تحمیل و بالتبع گرایش به سوی خشونت وترور وسیاست تشنج زمینه سازی میکند . بیننده ژرفنگر دلش میخواهد بگوید که ای مردم این تروریست زدایی نیست ، بنگرید این سیاست توسیع وتشدید تروریبسم را باخود دارد . صحنه های زندگی مردم خونین تر ودلهره آور شده است . اما گویی این حرف در گوشی نمی رود . حتا گاهی تصور دست میدهد که تروریسم زدایی جناب بوش ، رشد حریف با دست وپایی را به مصاف می طلبد . ارین رو میخواهد نخست رشد کند ، مرد میدان شود ، سپاه گرد بیاورد ، مناطقی را در اختیار بگیرد ، پشتیبان جهانی ومنطقه یی جلب کند ، جبهه جهانی تروریست سیتیزی را به بحران وبن بست مواجه کند ، مخالفین بوقلمون داحلی اش را خلع سلاح کند و دریک سخن قوی شود  وآنگاه به ستیزگاه اش فرا خواند .

 ودر طی این صحنه معجون مرکبی به نام دولت در زیر سایه قانون وپرواز بی 52 با بهره گیری از پولهای باد کرده خارج خوش بنشینند تا افغانستان باز سازی شود . پرزه های بسیار کوچکی هم که مواد کاری در پیشینه سیاسی داشته و در ماشین تحرکات کنونی آن پیشینه اعتما د اصلی استخدام را تشکیل دا ده است ، به اندک بینندگان صحنه چشمک می زنند که روند دیموکراسی را تسهیل میکنند اما نهی از منکر طالبی را پیش کش میکنند بدون هیچ سردر زمین فروبردن.

هنوز ادعای تروریست زدایی وکشتاربرخی از بیگناهان وتبلیغ موفقیت هادر کشتار تروریست هااز صحنه ادامه دارد که فراریان مسلح این نمایش رابه تعویض صحنه مجبور میکنند . دیده میشود که کاسه صبر ایشان لبریز شده است . آنانی که با سلاح ومهمات و دل های خونین از دست رفتن قدرت در انتظار فردا بودن پیام می گرفرفتند ، آنانی که می بینند یاران ومدافعان تحصیل کرده ایشان درقدرت دولتی ، درهنموایی تعلل بحرچ داد ه اند ، آنانی که در اطاق انتظاردلگرمی های روحانیت ، نظامیان و و وزارت خارجه یی های پاکستان برای بازگشت را با خود داشته اند ، میخواهند مجری برنامه های فکری طالبی خود ایشان باشند نه ظاهرامعجون مرکب بوقلمون . غذای تبلبغاتی خویش را نیز در اختیار د ارند . سوء استفاده های مالی ، بیروکراسی متعفن ، ارتشـأ ، اختلاس وگونه های مختلف بی بند و باری      وبدنامی های انجوی ها را علم میکنند تاجوجیهی برای امنیت شناحته شده وحشت آمیز طالبی نیز باشد .

درین راستا آماده کنند گان پاکستانی ایشان نیز که دل پرخونی از بخاک خوردن تیر برنامه های  سیطره جویانه داشته اند ، رئیس جمهورانتخابی امریکا و انتخابات افغانستان جناب حامد کرزی رامتناسب به ضرورت زمان صحنه جدید تحقیر وتوهین شخصی میکنند تا نشان دهند که اتز نظز ایشان دوره مصرف وی به پایان رسیدن نزدیک شده است . در وزیرستان مقدمات تدارکی یوش های بعدی نظامی را فراهم میاورند از عامل قومی عیان تر از پیش بهره می گیرند . .در عرصه دپلوماسی میکوشند جهان غرب رامتقاعد بسازند که تأمین امنیت در افغانستان با درمنظر داشت لزوم دیدهای پاکستان وآوردن طالبان در صحنه میسر است .  می بینند که غربی ها برای اقامت سربازان خویش  در افغانستان به بحران مواجه اند . ذهنیت عامه ومخالفین گسیل نیروی نظامی به افغانستان بیشتنر شده اند .

اینک چندی است که اخلال در صحنه کنونی مشهود است . اینکه در آنسوی در اطاق دربسته دیگر چه میگذرد ، مانند برخی موارد دیگر بگوییم که ما ندانیم خدای داند . اما اینقدر بگوییم که اگر این اخلال با تبانی عملی میشود تا مقدمه یی باشد برای تحقق برنامه ای که پیشتر وجود داشته اما به زمان نیاز داشت و در آن بازگشت طالبان بدون بن لادن وملاعمر منظور نظر بوده است ، دور از احتمال نتواتند بود . اتخاذ سیاست ایجاد ملیشیای قومی در جنوب کشور ، سپاریدن برخی از مناطق هلمند به متنفذین مدارا گر با طالبان ، منظم شدن جنگهای طالبان در مناطقی که عقب گاه استراتیژیک مطمین پاکستان را دارد ، خبر ازین احتمال میدهد . تشدید جنگ ، قتل یک طالب ونه (9) غیر نظامی بیگناه وبسیج نیروی بیشتر ناتو برای چندی ، کواجه با بحران روابط با پاکستان نیز جز صحنه آرایی های سیاست در کل ودر مقایاس جهانی غلط دبلیو بوش تواند بود .

 اینکه چه رازدیگری در کار است ، با این دلیل نیز نمیدانیم که دیریست تصمیم ریش ما را دیگران می گیرند . وما نظاره گران هستیم .

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٧               ویزه ی دیوالی و عید سعید فطر                    سال دوم                              اکتوبر ٢٠٠٦