کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا زندان

               سرای موتی

                              متعلق به کدام هندوی افغان بود؟

 

 

خدمت پرسنده گان گرامی عرض میگردد که بلی «زندان سرای موتی» از لحاظ ملکیت، جایداد شادروان موتی سنگهـ، یکتن از سکهـ های افغان بود، که نباید آن را با زندان های شخصی اتباع امریکا که در سالهای ٢٠٠٤/٢٠٠۵ در کابل بدون دریافت کدام جواز قانونی و استیذان دولت به منظور زندانی ساختن تروریست های وابسته به شکبهء القاعده ایجاد شده بودند، مشابه پنداشت.

 

بعد از فروپاشی نهضت امانی دستگاه مستبد دولت به پیمانه وسیع به زندانی ساختن مخالفین خویش آغازید، که زندان های دهمزنگ، صدرات، مخصوص اول ، مخصوص دوم و دیگرجاها گنجایش پذیرش زندانی های بیشتر را نداشتند لذا دولت، سرای موتی را که در سه طبقه دارای اتاقهای بودباش تک زیست ها بود، به کرایه گرفت و آن را به زندان مبدل کرد که به زندان سرای موتی معروف گشت. در برخی اسناد بنام «نظارتخانهء کهنه» نیز یاد شده است.

 

در زمان صدارت داوود خان، نظر به شکایت و درخواست اهالی شریف منطقهء شوربازار، هندوگذر و خرابات که موجودیت زندان را برخانواده ها ناگوار و غیر قابل برداشت میپنداشتند، حکومت ناگزیر به انتقال زندانی ها از سرای موتی شد.

پسانها سرای موتی واپس ترمیم شد و اهل کسبه ای تک زیست در آن زندگی میکردند.

 

در صحن سرای چوبی فروش چوب محروقاتی وجودداشت. در کنار بیرونی آن سه باب دکان رباب سازی، لباس شویی و خیاطی کنار هم بودند.

 

این سرای در گذر شوربازار، در آستان گذر پندت ها موقعیت داشت که در جنگ خانمانسوز سالهای 92/93 حکومت ربانی  با حزب اسلامی حکمتیار بکلی از بین رفته است.

اهالی کابل ناتهـ

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٣                          سال دوم                               اگست/ سپتامبر ٢٠٠٦