کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکرالله شيون

 

 

روتي 


اينك دوباره دستي در پيشگاه آمين
اينك ركوع لبنان در سجده فلسطين
اينك به كوچه كوچه ، پهلو به پهلوي هم
باروتيان و نفرت ، بيروتيان و نفرين
اينك دوباره شيطان لبخند ميفروشد
با قيمت دو قطره اشكي به مرگ رنگين
اينك به درد لبنان ، پا كوب و دست افشان
رقاصه است شيطان ، ميدان رقص خونين
اي كودك يهودي ، آرام ميغنودي
گر قلب شب نميبود مملوي فتنه كين
اي كودكان زيبا ، زيباترين دنيا
شادي نثار تان باد ، آمين يارب آمين
اي دوست اي يگانه ، بس كن دگر بهانه
بر گو به خانه خانه ، امشب به رسم پيشين
بر كودكان لبنان ، يك نان بريم يك نان
پيش از سپردن جان ، اي يار يار ديرين

 7 اگست 2006

 ***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٣                          سال دوم                               اگست ٢٠٠٦