کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر عبدالاحد معصومی وفا

 

 

 

برادرعزیز وارجمند ایشور داس سلام،

تمنا دارم ازهمه اولتر صحتمند وپیروز باشید.

 

ثانیا در مورد وجه نامگذاری هندوکش واینکه آیا درین کوهها هندوان کشته اند یاخیر؟ سوال جالبی را متوجه شده اید که به راستی ایجاب میکرد تا در موردش حرفی زده شود وحتی المقدور توجیهی صورت پذیرد. اگرچه دوستان در مورد اظهار نظر نموده اند ولی تا آنجاییکه من ازمطالعه آثار تاریخی مورخ بزرگ وطن آقای کهزاد درک نموده ودریافته ام موضوع از این قرار است:

 

اول : هندوکش اصطلاح عامیانه وتحریف شده لفظ اندیکوس است واندیکوس در لاتین به معنی هندوستانی ویامربوط به هندوستان فهمیده میشود.

 

قصه ازین قرار است که زمانیکه سکندر مقدونی بعد از فتح کشورهای اروپایی از سرزمینهای قفقازیا کوکاز(چچین، داغستان وچند منطقه دیگر درین محل) به فتوحات خود جانب کشور ما تصمیم میگیرد و به دره های زیبای گویا شمال کابل (دره های پنجشیر، نجراب واندراب ودهها دره دیگر) رو می آورد این منطقه را آنقدر زیبا وشبیه به زیبایی طبیعت قفقاز ویا به تلفظ لاتین کوکاز می یابد که برای تفریق از دره های قفقاز ونسبت مجاورت کشورما ودره های شمال کابل به هندوستان در منطقه آنرا قفقاز هندوستان یاکوکازیوس اندیکوس یادمیکند.

 

بنا هندوکش با برادران هندو وکشته شدن آنها درین منطقه ارتباط نداشته بلکه همان لفظ اندیکوس است که رفت رفته به اثر نادانی از ریشه این لغت از اندکوس ،هندوکش ساخته شده وهمچنان برغلط ادامه پیدانموده است. ناگفته نماند که این کوهها را درادبیات عامیانه مابه همان کوه قاف معروف وافسانه های کوه قاف هم وقصه های سیمرغ ازمنطق الطیر عطار ارتباط میدهند. پس هندوکش یعنی  اندیکوس وقفقاز یعنی کوکازیوس.

 

یادداشت:

از جناب معصومی سپاسگذارم که مسأله را بیشتر توضیح دادند. تردید نتواند باشد که زیبایی بی نظیر افغانستان مقدس بهانه ای برای اسکندر مقدونی و دیگر شاهان حریض در جهت یورش ویا عبور از آن بوده باشد. برایم جای مبهات است مردم آن هنگام وطن امروزین ما و شما، که پیروی آیین هندو، بودایی و زردشتی بوده اند چه دلیرانه و با سر سپرده گی از مرزوبوم شان پاسداری، دفاع و مقاومت کرده اند. با محبت ایشور داس

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٣                          سال دوم                               اگست ٢٠٠٦