کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد زرگرپور

 

 

تفاهم

 

با اختصار معنی تفهيم

راهی به بارگاه تفأل نمانده است

پا از بساط نرم تخيّل

با هرم ذوق هم نتوان مدتی کشيد

ابليس رنگباز فسونکار

با هياتی غريب و فريبا

مارا به چوب خيس اناری گرفته است

تبعيديان خاک !

لباده سلام مرا امشب

بر دوش پر شکوه تفاهم

تا اوج عشق

زينت افراشتن کنيد

تا اوج عشق

شايد.

 

زمان

 

 

باز اين رود دو پهلو

شب و روز

به دو اندازه زمان می با فد.

پشت آينيهء بينش هرگز

سخن از رود دو پهلو نبود.

باز در بزم اميد

جاری رود خيال

چادر سبز سپيدار عيان می سازد

باز آيا...!

 

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٢                          سال دوم                               جولای/ اگست ٢٠٠٦