کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک خبر امیدبخش برای پناهنده گان افغانی

 

 

روزنامهء دهرم اشتتر اشو (Darmstädter Echo) که از شهر دهرم اشتت المان به نشر میرسد، در نامهء روز شبنه مؤرخ 22جولای، خبری مختصری را چاپ نمود که برای پناهنده گان افغانستان مقیم کشور المان مایه ای امیدواریست.

 

در خبر آمده است که: آقای وفولف گنگ شوبلی، وزیر داخله المان از حزب دموکرات مسیحی، به سخنان خودش «کوشش میکند تا به اساس "طرزالعمل پیشین" برای اجنبی هایی که از سالیان زیاد بدون داشتن کدام موقف مطمئن حقوقی در المان زنده گی میکنند، حق اقامت داده شود تا بتوانند در جامعه المان سهیم گردند.»

 

وزیر داخله نظری خویشرا در حالی ابراز داشته است که هفته پیشین ـ  صدراعظم المان همایش و تبادل نظر با نمایندگان مؤسسات و اتحادیه های اجنی ها مقیم المان را همت گماشته بود.

 

به پنداشت وزیر داخله المان همکاری آگاهانه و عاقلانهء حکومت های ایالتی با حکومت مرکزی می تواند راه حل مناسبي برای این معضله بوجود آورد و اکنون امکان مؤفقیت آن نسبتأ بیشتر است.

 

هرگاه پیشنهاد وزیر داخله المان با تایید و لبیک حد اکثر حکومت های ایالتی واقع گردد، از مزایای آن از یکصدوپنجاه تا دوصدهزار پناهنده مستفید خواهد شد.

 

 از خداوند درین شب تاریک تموز استدعا می نمایم تا پیشنهاد وزیر داخله المان مبنی بر اعطای جواز حق اقامت برای اجنبی ها را پیروزی نصیب گرداند [آمین] تا در گام نخست پناهنده های هندو و مسلمان افغان از آن بهره مند گردیده و بتواند با اطمینان خاطر به زندگی خویش ادامه دهند.

 

بادریغ بسیاری که وضع وطن و دولت افغانستان طوری نیست که خانواده های افغان مقیم المان بدون کدام اندیشه ای زندگی فرزندان و جگرتوته های شان را به بازی گیرند و راهی سرنوشت نامعلوم شوند. ایشور داس

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٢                          سال دوم                               جولای/ اگست ٢٠٠٦