ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

 

ی ǘی

 

ی

 

ی ی

 

ی ی

 

یی

 

ی ی

 

.

 

 

ی

 

ی ......

 

ی ی

 

 

ی ی

 

  ی ی

 

ی

 

ی

 

ی ......

 

 

ی .

 

 

јی یی

 

***********

٣٢                                                         ی/ ǐ ٢٠٠٦