کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید نورالحق صبا

 

 

بهانهء زيستن

چو بلبلى كه برد برگ گل به لانه خويش
شبانگهى كشمت عاقبت به خانهء خويش

ترا كه خندهء خورشيد شهر وسوسه اى
كنم خداى خود و زيب آ شيانه ء خويش

چو پلك چشم تو مست شراب خواب شود
به جام جان تو ريزم همه ترانهء خويش

تو خفته باشى ومن در كنار بستر تو
نوازمت به سخنهاى عاشقانهء خويش

تو همزبان منى، همصداى جان منى
سپس براى تو گويم غم شبانهء خويش

ترا خداى فرستاده ازبهشت برين
كه گيرم از لب لعل تو آب ودانهء خويش

        
دلم براى فريبش دگر بهانه نداشت
         
تو آمدى وترا ساختم بهانهء خويش

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣١                          سال دوم                                   جون/جولای ٢٠٠٦