کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احسان الله "ناجی"

8March 2004

  

 

 ازعقب پنجره تبعيض

ازدرزديوارشگفته ازخشم

ازميان ميله خاموش توپ ها

ازازدحام دهليزفريادها

های های ترا می شنوم،

 ای انسان

 

آن جا که اهريمن، حق زنده گی را از بشرگرفت

آن جا که نيل

عروسان بی شماری به نذرانه گرفت

آنجاکه رابعه غزل الوداع خواند

آن جا که مرثيه درگلوی تنگ بکتاش خشکيد

های های ترامی شنوم

ای انسان

 

 

 

 

ناجی

 پشاور1380

 

وقتی گل ها می شگفند

زخم های کابل در من شگوفه می ریزند

 

وقتی پر ستوها پر می زنند

مهاجرت بی برگشت در ذهنم تداعی میشود

 

وقتی پرنده زیبا را می بینم در قفس

در سیاهی اسارت کور می شوم

 

وقتی دختران را می بینم خندان

در چهره مغموم دخترم می خوانم

فردایی بی امید را، در خط سیاه لوحه بسته مکتب

 

وقتی خیال می کنم دیموکراسی نطفه خواهد بست

می بینم هنوز جامعه صغیر است

 

وقتی صفحه اتترنت باز می شود

سبها و سمتی ها در من اجتماع می کنند  

 

وقتی اهرام مصر را می بینم

صدای شکستن قامت بودا

مرا بیگانه می خواند

 

وقتی می شنوم ندای صلح در فراسوی ابحار

حسرت تلخ صلح می گیرد سراغم را

 

صلح زندانی شهر جادو!

و در شهر افتاب

تفنگ دعوای جاویدانگی دارد

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٢۸                           سال دوم                                   می ٢٠٠٦