کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

 

 

 

 

بوسه های تو بامداد پغمان است

وعده های تو زندان دهمزنگ

چه وقت

         در کدامین روز

                   در کدامین خلوت دیدار

با فرمان آفتابی هوای تو

سایه های یخبسته ی ناامیدی

                   از میانه برمی خیزد

سالهاست که این زندانی دلتنگ

                   هوای دیدار پغمان دارد

 

 

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

سال دوم          شمارهً ٢۷         می 2006