کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       کابل ناتهـ

                                               نهالی با دوسال زحمت

 

نصیر مهرین

 

 

  دوسال پیش بود که صفحه جدید انترنتی کابل ناته به مدیریت ایشور داس وهمکاری جمعی از قلمبدستان به نشرات آغاز کرد . مکث وتأمل بروی همه مطالب ومضامینی که در طی این دوسال منتشر شده اند، از حوصله نگارنده این سطور خارج است. اما جای تردیدی نیست که برای ابراز نظر دقیق ومسولانه امریست ناگزیر.


تا آنجا که از نظر یک داوری عمومی بسنده تواند بود، میشود گفت که کابل ناتهـ توانسته است سطح نشریات خویش را در قطارسایر صفحات انترنت، خوب نگهدارد. کابل ناتهـ به پخش نوشته های سیاسی، فرهنگی، تاریخی ودریک سخن به نوشته های گوناگون زمینه انتشار را فراهم کرد.
 


این طرز کار گونه یی از نشریات عمومی ونه اختصاصی را نشان میدهد که بیشترین مجلات و جراید کشورما با آن معرفی شده اند. در حالی که در آغاز پندار چنان بود که کابل ناتهـ در چارچوب طرح مسایل عمومی افغانستان به مسایل متعدد زندگی هموطنان هندوی وطن ما توجه ویژه یی معطوف خواهد داشت.

تجربه این دوسال نشان داد که بیشترین بار زحمت وادای این وظیفه بر دوش نویسنده گرامی ایشور داس سنگینی دارد. در حالی که انتظار میرفت بااستفاده ازین تریبیون یکی از کمبودهای رفع گردد که دامنگیر مردم ما در زمینه اطلاعات ناقص از زنده گی هندوان افغانستان است.


هرچند دوستان دیگری نیز سهمی درین رستا ادا کرده اند اما آنگونه که بتواند بعنوان یک نشریه احتصاصی با تمرکز بیشتر بروی مسایل هندوان کشور سیمای کابل ناتهـ را تعیین کند، هنوز چشم به راه جلب همکاری میماند. درهمان حدودی هم که تا حال نوشته های انتشار یافته است برای خوانندگان بسیار حالب بوده است.


یکی از ابتکار های کابل ناتهـ که واقعا توانسته است بخش از کار آن را مشخص نماید، تجلیل از شخصیت های مطرح در گستره تار یخ وادب وسیاست  . . .  است. این اقدام نیک سبب شده است که ناگفته ها و جزییات قابل طرح در زندگی چهره های قبلی ویا موجود گفته شود ودر ضمن ارجگزاری اندک اندک از شیوه های معمولی گسسته از معبر نقد وبررسی دقیق بگذرد .ادامه این بخش در کابل ناتهـ سیمای مشخصتر آن را نشان خواهد داد .


کابل ناتهـ ار انتشار تکراری مطالب در امان نبوده است. واگر این موضوع را بعنوان یک مساله ناخوشایند درنظر بگیریم دیده میشود که صدای اعتراض ناشران بسیاری بلند بوده است . یک نوشته را درچند سایت میفرستیم . زیرا برخی قابل ملاحظه این صفحات اختصاص به موضوع مشخصی ندارند و در نتیجه از اهمیت مراجعه به صفحات انترنت کاسته شده وناشران نیز برای جلوگیری از دل آزردگی نویسندگان در بسا از موارد نوشته های ارسالی را منتشر میکنند.

هنگام توجه به این نقیصه، فکر میشود بهتر آن باشد که چاره جویی اساسی تری در نظر گرفته شده وپیش از آن بحث و نظرخواهی صورت بگیرد.


پس از دیدن نهالی که بدستان قابل حرمت ایشور داس عزیز قدکشیده است، و من نیز گواهً زحمات وی بوده ام، جای دارد که به ایشان تبریک بگوییم  .


امیداست کابل ناتهـ بتواند خروشگاه درد ها ورنجهای باشد که درجامعه ما وجود دارد . پرداختن به ر نجها ودردهای که حاکی از وجود انواع تبعیض در افغانستان است، میتواند، گام مثمری  در راستای روشنگری وتبعیض ستیزی باشد.
به این مناسبت برای ایشور داس عزیز توفیق بسیار میخواهم .

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٥                   سال دوم                       مارچ۲۰۰۷