کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفعت حسینی

 

 

روحِ تمامی اعصار

 

 

 

رقصان و شاد
در وزن های ناب و مطنطن
پیچیده بود، مویش!
شعرِ نگاه او
                  بوی بنفشه داشت!
روح تمامی اعصار
در لهجه های آفتابی چشمش
                                    خوابیده بود، مست!
موسیقیی شگف بود، صدا
                                      در گلوی نجیبش!
چیزی، به مثلِ نامتناهی بود
چیزی، به سان دیدن یک نوع دیگر مطلوب!


 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٥                   سال دوم                       مارچ۲۰۰۷