کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر نجیب الله آگاه رسولیان

   از شهر شبرغان

شب

 

 

شب است وآسمان  خا موش

                                             زمين غمناک                          

                  زمان سر در گريبان برده با ابهام

                                          وتاريکي چوديوي خفته زير انحناي خاک

                                            وتنهايي،                            

                                           فضا را در سکوت مرگبار وهم پيچيده است

                                           و فردا روز تکراري ست                

                                              به سان روز هاي رفته ديگر

                                                           - پر از تشويش وبا اندوه اکنده-            

                                               وفکر روزآينده                         

                                                 واينسان زندگي چون آب            

                                               مرتب در جوار لحظه ها جاري ست  

ودرد انجماد وخستگي، پيوند هاي لحظه هاراميگسلدازهم.

 

 

 

تصوير

 

هر گوشه حکا يت از سروخنجرو تيغ
سرماو شب وواهمه ايواي دريــــــغ
!

 

تصويرزمين نهان به خون مي بينم

بر قابِ زمان غباربنشــسته چوميغ

 

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٥                   سال دوم                       مارچ۲۰۰۷