کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجنیر داوری

 

 

از لابلای حرف ها:

 

(اندر باب سمنت غوری)

 

 

 

بعد از وقوع تحولات غیر مترقبه جهان درسال 2001، تاسیس نظام جدید درکشور افغان ها،توجهه دنیا درامر بازسازی افغانستان، وپدید آمدن بازارکار درسطح نسبتأ گسترده دراین کشور، توجهه کارگران ماهر ونیمه ماهر کشورهای همسایه که درکشورهای خود شان بیکار- وخریداری نداشتند به کشورماجلب شده و  راهی افغانستان شدند.نوعی از این کارگران عبارت از گلکاران ویاهم معماران ماهر ونیمه ماهر کشورپاکستان بودند که درکمیت بسیار بالا سر از شهر های بزرگ افغانستان درآوردند وتعدادی از کارفرمایان از خودکش بیگانه پرست افغان هم از این مهمانان ناخواسته با جبین گشاده استقبال نموده و با آغوش باز آنها را پذیرفتند.کارگران پاکستانی هم که گفته میشود درمیان آنهاجاسوسان آی.اس آی نیز به وفور وجود دارد ( با سوءاستفاده از مهمان نوازی افغان هاازیکطرف وازطرف دیگر بادرنظرداشت  بی دانشی بخشی ازکارفرمایا ن افغان) پا را از گلیم  فراترنهاده جهت پیشبرد امور ساختمانی به کارفرمایان خود فرمایش سمنت وغیره مواد خام پاکستانی را دادندودلیل شان هم این است که گویا سمنت های ساخت پاکستان دارای کیفیت عالی بوده و زود جوش، محکم وقوی میباشد.؟ واگر میخواهید تعمیرتان درآینده از شکست وریخت نا بهنگام بدور باشد، باید از سمنت های پاکستانی استفاده نمائید.؟  و از آنجائیکه بعضی از حلقات خاص پاکستان در پخش شایعات،اکاذ یب،افتراهات ودروغ های ضد منافع ملی کشورما ودر جهت سمت وسودادن و تأمین منافع شیطانی شان  طی سی سال گذشته بالعموم وطی پانزده سال اخیر بالاخص تجربه کافی کسب نموده وبااین حربه توانسته اند هرسپیدی راسیاه وهر سیاه ای را سپید جلوه بدهند که بعد  سیاسی این شایعات ودروغ پراگنی ها سربس  درازی دارد،واز طرف دیگرپاکستانی ها مصمم اند تا هر نوع روزنه بهبود زیر بنای اقتصاد  افغانستان را درنطفه هلاک نماید، تبلیغات شان درامر کیفیت سمنت های پاکستانی هم سخت کارگرافتاد و همان بود که مصرف کننده گان افغان هم کورکورانه به طرف سمنت ساخت فابریکات کوهات،چرات واتک پاکستان هجوم برده بدون اینکه بطرف سمنت ساخت فابریکات غوری وجبل السراج کشورخود ما راکه به مراتب کیفیت بهتر از سمنت پاکستانی را دارند حتی نگاهی هم بکنند.

ولی کاش موضوع به همین جا خاتمه یابد.

 

چندی قبل حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان آشکارا گفت که تعدادی ازجاسوسان پاکستانی درسطوح بالای دولت شناسایی شده اند که در آینده نه چندان دوربعد از تحقیقات لازم  نام های شان افشا خواهد شد,ولی با وجود آنکه از آن زمان تاکنون مدت قابل ملاحظه ای سپری گردیده است موضوع افشا نام جاسوسان پاکستان درسطوح بالای دولت افغانستان مسکوت گذاشته شده است. معلومدارکه اینگونه گذشت ها ومسامحه کاری هادربرابرجاسوسان خارجی  ودشمنان منافع ملی با عث اطمینان خاطر آنها شده وسبب آن میگردد تا آنها بدون تشویش در راه خدمت به باداران پاکستانی  شان قدم های مخرب تر بعدی وبعدی شانرا بردارند.وتا آنجا پیشروی نمایندکه حتی درقرار دادهای متقابل بین دولت افغانستان وشرکت های خصوصی، منافع پاکستانی ها مد نظر گرفته شود، نه منافع ملی افغانها.

 

گفته میشودکه درقرارداد های دوجانبه ایکه میان تعدادی از  وزارت های دولت افغانستان وشرکت های خصوصی ساختمانی  وانجو ها جهت ساختمان، تعمیرات مورد نظربه امضا میرسد در پروتوکول های مربوطه استفاده از سمنت پاکستانی ازطرف این تعداد وزارت  ها با شرکت های ساختمانی طرف مقابل شرط گذاشته شده وبه طرف قبولانده میشود که درساختمان تعمیرتحت قرار داد حتمأ از سمنت پاکستانی استفاده نماید

 

حالا مسئولین وزارت های دولت افغانستان  ویا بعضی ازمقامات دیگر طفل وبی سواد هم نیستندکه تحت تبلیغات بی اسا س پاکستانی ها درمورد کیفیت سمنت های چرات، کوهات،علی بابا واتک پاکستان از کیفیت بالای سمنت های غوری وجبل السراج کشورخود ماچشم بپوشند.درغیرآن اگر اینها آگاهانه وعمدأ درجهت منافع پاکستانی ها گام برمیدارند پس وای بحال ملت بیچاره ومظلوم ما.    اینکه چرا دولت افغانستان درشرایط فعلی کشورما با پیروی کورکورانه از سیاست اقتصاد بازار آزاد وبازگذاشتن دروازه های کشور بروی امتعه خارجی بدون توجه برشد صنایع داخلی عملا راه فرارملیارد ها دالر کمک کشورهای خارجی را بدست خود فراهم میسازند خود  بحثی است جدا، که باید به آن پرداخت.

وسخنی کوتاه هم  در باره سمنت های تولید کشور خودما:

 

ایده احداث فابریکات تولید سمنت در کشور ما برای بار اول  درعصر سلطنت شاه امان الله مطرح و حین مسافرت تاریخی شاه مذکور در سال 1928 میلادی به کشورآلمان درپهلوی موافقتنامه احداث ده ها فابریکه صنعتی دیگر، موافقتنامه احداث فابریکات تولید سمنت نیز با کشورآلمان عقد گردید.   که سالها بعد ازسقوط غم انگیز رژیم امانی فابریکات تولید سمنت جبل السراج وغوری درسمت شمال کشور مطابق به موافقتنامه رژیم امانی  توسط کشور آلمان احداث گردید.   نوعیت سمنت های تولید فابریکات تولید سمنت غوری وجبل السراج از نوع 400   OPC-بوده   که درنوع خود بهترین سمنت درسطح جهان میباشد.زیرا مواد خام سمنت های مذکوردارای نوعیت عالی بوده وپروسس آنها مطابق استاندارد های بین المللی صورت میگیرد. باید متذکر شد که در ساختمان تمام ساختمان های بلند منزل ومتوسط درداخل کشورما بشمول تعمیر هژده طبقه مخابرات، چهارده طبقه  سینمای پامیر تعمیرات وزارت خانه ها هوتل ها وبخشی از مجتمع مسکونی مکروریان ها ازهمین سمنت ها استفاده بعمل آمده است. که قد  رسا  ومقاومت ساختمان های مذکور درمقابل حوادث شدید روزگار حکایه گر کیفیت عالی سمنت های مذکور میباشد.همچنان دربازار رقابت منطقوی سمنت افغانی یکی از بهترین ها میباشد زیرا درجریان سالهای دهه چهل وپنجاه خورشیدی کشور ایران یکی از خریداران عمده وپر طرفدار سمنت افغانی بود با وجود آنکه همزمان درداخل ایران سمنت بوفور تولید میگردید.و درهنگام استیلای کشورشوروی بالای کشورمادرحین حال که هزاران تن سمنت ازکشور اتحاد شوروی به کشورما ارسال میگردید سمنت ها ی تولیدی کشورما جهت ساختمان های مخصوص به اتحاد شوروی  برده میشد.

 

از طرف دیگر آنچه در ساخت فابریکات تولید سمنت ازطرف کمپنی های معتبرسازنده فابریکات تولید سمنت قویأ مدنظر گرفته میشود همانا مطابقت سمنت تولیدی  با آب و هوای همان محیطی میباشد که سمنت تولید  شده درساخت تعمیرات آن محل به کارمیرود. که مطابق به اسناد دردست داشته درفابریکات تولید سمنت غوری وجبل السراج این فاکت هم دقیقأ مراعات گردیده است. بدین ملحوظ سمنت تولید شده ساخت افغانستان را  درکشورهای که آب وهوای شان مشابه آب وهوای افغانستان باشد میتوان بکار برد ولی این سمنت را قطعأ نمیتوان در مناطقی با آب وهوای خیلی گرم وخیلی سرد بکار برد، که  باا لمقابل اگر این فاکت درقسمت ساخت فابریکا ت تولید سمنت کشور پاکستان هم مراعات شده با شد مسلمأ که تولید سمنت های مذکورمطابق به آب وهوای گرم پاکستان طرح ریزی شده اند که از این سمنت ها فقط میتوان درمناطق گرمسیر افغانستان چون ولایت ننگرهار استفاده کرد،  ولی استفاده سمنت های پاکستانی درمنا طقی مثل با آب وهوای کابل خالی از اشکالات جدی در آینده نخواهد بود. ( البته برای مصارف سمنت درمناطق گرمسیر کشورما درعصرجمهوری مرحوم محمد داوود ساخت  فابریکه تولید سمنت با ظرفیت 1600 تن درشبانه روزدرولایت قندهار دیزاین وطرح ریزی شده بود که کار ساختمان آن  درسال 1356 هجری شمسی عملأ آغازگردیده بود که بدبختانه با وقوع کودتای ثور ایده ساخت فابریکه مذکورهمراه با صد ها پروژه انکشافی دیگر درآنزمان ودرمقیاس 29 سال هزاران پروژه انشکافی اجتماعی – اقتصادی کشورعزیز ما فدای هوس های انقلابیون هفت ثور و امیا ل جهان گشایی سوسیا ل امپریالیزم شوروی گردید)

 

با وجود این ها مصرف کننده گان سمنت و آن مقامات دولتی، دولت افغانستان که درقرار داد های متقابل ساختمانی سفارش استفاده سمنت پاکستانی را به شرکت های ساختمانی وانجوها میدهند چطور میتوانند به خود بقبولانند که سمنت های ساخت پاکستا ن کیفیت بهترو کاربرد بهتررا درکشورما دارد. درنتیجه اگر درقسمت استفاده سمنت های تولید کشورخود ما توجه جدی صورت گیرد میتوان در آینده های نه چندان دورشاهد ساخت وافتتاح فابریکات سومی، چهارمی و... تولید سمنت درنقاط مختلف کشور بود وبه همان مقیا س هم شاهد کاهش بیکاری وبی روزگاری مردم دردمند ما.

 

درغیر آن اگرهیمن آش باشد وهمین کاسه،دیری نخواهد گذشت که  دروازه های فابریکات تولید سمنت فعلی هم بسته خواهد شد.

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٥                   سال دوم                       مارچ۲۰۰۷