ܡ Kabulnath
Deutsch
 
 
 
ښ ښ ګ

 
: ""

 

ې ۍ څ ΁ ې ې ې ې څ ټ ټې ې ړې ړې . . ګ ې ګړې . ې څ ګ ې څ ې ې ې ې ښ ځ ې ړ ټ ې ېښ ې : " ړ ې ΁ ې ǁ ǁ ړ. ې ې ړ . ځ ې ګ ې ې . ې ړ. څګ ې ښ ښ ې ې "
ړ ې ې ې ړ. ې ې ې ې څ ډ ډ څ ې ړ
ې ړ ګ . ځې ډ ې ې ګډ . ې ې ې ځ ږ ډې ېې . ې ΁ې ړې ԁړې ړې . ړ ې . ځ ې ږ څ . ې څ . ې څ . ږ ډ ې ړ ړې . ډ ې ې . ې څښ ʡ ʡ ګ ګ ې ΁ ې . ې ډ ې . ۍ ې ې ګ ΁ . . څ ګډې ډې ې ې ې . ښ ې ې ې ԁړ ړ . ې . ړ ې ې ې ې څګ ې ټ . څ 1338 ې ډ . ې ې ګ ې ګځې ې ځ . ګ ې ګڼ ې ډې ې ΁ ې .
ښ ۍ ټګ ټ . ې ې ډ ړ ۍ ې ΁ ږ ې . ځ ې ځ ې ې ېې ړ ږ ې . ې ې ې . ې ډ ې . ړ ړ . ډ:
ګ ې ګې ې ې
ې ې ې

ړ ځ ې ډ ۍ ې ې ې ې ې ړ ږ ې . ې ږ. ې ډ څ ې ΁ . ې ې ې ږ .
ښ 1336 ېټ . ې ې ړ ځ ډې ښ ې ړ. ځ ځ ې ړ ښ ې ΁ . ې . ډګ ړ ې : " ګ ې ګې ې ې " ې ې ې ډې ۍ . ګ ې ې ږ . ې ېږ ې ې ې .
. ѡ ۍ ۍ ې ې ې ږ ې . ږ څګ ې ښ ΁ . ې ړۍ ې ې ې ېې ښ ې ې ګ څ ړ . ېګ ې ښ ې ګ ګېډۍ ړېې ې. ې ې. 1352 ېښ ټ ړ ړ . څ ې ړې ې ډ ې ګډ ړ . ې ې ړې ړې ΁ ې ښ ړ . ې ړ ې ΁ څ ګڼ ې ړ ې ډټ ډ ې ې ډ ې ې ې ې ې ځڼ ړګ ړ. ښ ې ږ ې څ ځ ځې ې . ې ېښ ې ډې ږ ې ډ ړ ړ. ې ۍ ې ښ ې ړ:
ې ګ ړ
ړ ې ړ
ډې ې ړ
ې ې ې ې ړ ې ښځې ېې. ې ې ړ ې څ ې ړۍ ې : ګ ې ګ څګ ΁ ټ ې ړ. ې ې ې . ډ ې Ӂ . ښ ې ې ې ې ې . ې . ګ ړ. ځ ې ځ ږ ې ډېې ږې ې ېې ېښ . ځ ې ډ ې ډ ې . ې ې ځ ې ې ړۍ ې ې ې . ې ې ږ ډټ ۍ ړ ې ټ ګ . : ګ ې ې ې ΁ ړۍ ې ړ ې ښ ې. ې ګ ې ې . ډټ .
ۍ ې ΁ ښې ې . ې څ . ې ې ΁ ې . : ΁ څګ ۍ ټګ ټ ټ ې ړې : ! () ې ښ ې . ې ښ ې ډې څ ښ ږ ګې ځ. ځ ړ . ې ړ ې ې څ ې ې ځ ې ږ ښ ښ ړ. ګ ې ې څې ګ ې ǁ ې:
ې ګ ځ ړ ړۍ ګ
ې ګ

ځ څ ې ې :
ې ړ ې
ې ټټې ټټې ګ

΁ ې ډې ښ . ې : ې ګ ړ. ې ې ځڼ ې ΁ ړ ګڼ ې ګ ړ ې :
ې ǁ ړ ګ
ډې ې ګ ګ

ې : ښ ډټ ѡ ȡ ǡ ΁ ې ې ړ ې ړ ړ. ې ګ ې ې ې ړ ې ګ . ټ ځ ې څ . ږ ړ.
ځڼې ړ ΁ ښ ځ ΁. ې ګ ې . ې .
ې ښ
ښ
ښ ړ . ټ ړ ې ې ې. ځ ځ ګ ږ ګ ېګ . ΁ ځ ې ګ ې ګ . ګ څ . ګ ړ. ګ ې ګۍ ګ ړ . ښ ګړۍ ښ ښ. ګۍ څۍ ښ ړ ړ ې . ΁ ګ . ې ږ ړ ! ې ښ ".
: ښ
ګ ې ړ ې ې څګ ې ځ ړ.
ځ ې . ړې ې ې ې ړ. ګڼ : ې ځ . ړ ړ ې ړ.
ټ ښ ټ . ړ:

ԁ ې
ړ ې ړ ګ ګ ښ "" ټ ډ ښ .
ښ ټ ې ښ . ځ ۍ :
ړ
ګ ې ړ
ښ ې ΁ ړ ې ډ ښ ګ ډ ړ. ګ ډ ګ .
څ ې ګ ړ ښ
ډ
ې ښ ړ :
ګ ږ
ډ

: ې ۍ . ګ ړ :
څǁ
ډ
΁ ږ ږ . ې ښ ګ ښ . ΁ ډ . ګ ړۍ ښځ ې ښ ې ړ ې ښ ګ ړ .

ǁ
ښځ ې ړ ګڼ ΁ ړ. ښځ ړ ΁ ږ ږ ۍ ړ . ǡ ԡ ϡ ښ ѡ ǡ ګ ې ې .
ځ : ې ΁ :
. ې ډې ښ ΁ ږ ږ ې . ې ې ې ې .
! ښ ې ړ

ټ
ې څې ګ
ډ ې ړ . ې څګ ې ې ډې ږ ې ې ې ې ې ې ΁ . ګ ې څ ډې ې . ې ې ړ . ې ې ګ ړې ې ټ ډ . ې ړ ې ړ . ږ ې ړ ې ږ ې .
ګ ګ ΁ ړ. ې ΁ ګ ې ΁ ΁ څ ډۍ .
ې ې ې ې ې ېې ې ډ ې . ې ښ ډ ې . ګ ګ ځ . ې ې څ ې څ ې ګ ې ǁ . ې ډ ې ټ . ښې څ ړ . ǁ ΁ . ې ډ ې ښ ې Ӂ. ړ ډ څ ې څ ړ. ې ړ ې ې Ǎ. ې ې ښ ېښ. ې ډې ځ . ټ ې ǁ ΁ . ې ې .
ʡ ړ ړ ډې څ . ې څ ې څ ڼ ې ځ . ډ ګ ې ړ. ې ډې ښ ړ . ΁ ې ډې ې ې ې ځ ټ ټډ ې . ې ړ . ې ې ΁ ې ړ.


"

 

٨١                             ی    ١٣٨۷                 Ӂ/ ǘ 2008