ܡ KabulnathDeutsch
 
 
 

" ړۍ ې"

 
ϡ ۱۹۹۲ ۱۸
ړ:

 

Philip Roth ( ۱۹۹۲ ) ې ې ځګړ ګ ټ ې ګښ ږږ : "ډ څ ړ ې ړ ې ې ړ. ږ ې   ټې ړۍ ې ټ ځ ې ډ ."

 

ې ځ : " ې ړۍ ګ ې ې ګښ ې ."

 

ې ې ΁ ځ ږ ږ ې ګڼ ې څ څ ې څ ې ې ړۍ ې ړې . ې ې ړ ې ې ې ږ ښ ډ ې ږ ږ ږ ګ ښ ږ ښ ې ږ. ګ ې ې ړې . ΁ ړ ګ ګڼ ې څ ې څګ ې ΁ ړ. څ ې ې ګ ګ څ ڼ ې ړ. ې ځ ې ټ ړ ګ ښ .

 

ې ې ۱۹۶۷ ۍ (ډ) ې ړ ډ ǁ ړ : " ې () ځ. ړ څ ې ڼ :" ې ې ې څ ې ې . ښ ږ .... " ډ . ې ټې ږ . ږ ې ې ې ځ . ټ څϡ ې ګڼ.

 

۱۹۶۰ ې ې څګې ړې : "ږ ې ڼ ړ څ . ې ڼ ګ څ ړږ ې ځ څ ΁ ځ ۍ ې ." ې ې ږ ډ ځ . . ښ ې ړ ځ ې ډ . ې ډ "ې" ړ ې ې ړۍ ې ې ې .

 

Ӂړ  ې ګ ې ږې ې ې ю ړګ ړ ې ړ ې ې ې څ ښې څ ګ. ې ې ځ ږ ځ ې ΁ ړ ې Ǎ ښې ې ې . ږ ې څ ټ   ې ړ. څ ې ډ ګ ې . ې ߍې ږ.

 

څ ې څ   ډ ښ ډ ΁ ې ړ ږ څګ. ۱۹۷۰ ې ΁: " " ΁ ړ   : " ې ې ۍ څ ې ړ څګ ې ې ې ې . څ . ې ."

 

: " ې ې څ ګښ ې ." ې : ӡ ې څ ې   ګښ ې ړ. ې ږ ږ . ګځ ګ ګ ې ې . ې ځ ǡ ډ . ې ې ې ړ . ې ې ۱۰۰ ۍ ټټ ږ ږ ګښ ې ږ. ې ځ ې . ΁ ې ې ې ΁ ګ ګ ړ.

 

ې ډ ې ځ   ې  ګ ۍ ȡ ډ ۍ . ې ې ې ې ې ې ې. څ ې ګ ې ې ځ ړ ې ړ ګګ ګ ګې ې ګ. ې ې ې ې ځ څ ېې ې ې ې ړ ړ څ ځ ې ې ԁ ړ . ې ښ  څ ړې ( ) ې    ې [ ] ԁ ړ ځ . Ǎ ې ګ ځ ې ځ ځ ړ ې .

ې   ښځ ړ ړ ې ډ ښ   ې . ې ې . ې ې ې ړ ړ ړ: ځ ې ې ړې څ ې ې څ ښ.

 

٨١                             ی    ١٣٨۷                 Ӂ/ ǘ 2008