کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
سرنوشت زنان محبوس در افغانستان
 

برخي از زنان  محبوس درافغانستان با وجوداينکه قربانيان تجاوز جنسي هم هستند زنداني شده اند.

يک خبرنگار روزنامهء اندپندنت درين اواخر سري به محبس لشکرگاه  درولايت هلمند زده وجوياي احوال اين زندانيان زن شده که اصلا قربانيان تجاوز جنسي بوده وتا بيست سال حبس هم محکوم شده اند .

ترجمهٌ: علي سامي

 

بدن نحيف ولاغر صالحه  درپناه  چادري سبز رنگ وصداي ضعيف وي سيماي يک دخترجوان را نشان نمي دهد. 

 

هنگاميکه  از صالحه  پرسيده شد که چرا به هفت سال حبس محکوم شده و چرادرزندان بزرگ لشگرگاه که محل نگهداري از مجرمين خطرناک وشورشيان سرسخت ميباشد ، درمحبس زنانه به  سرميبرد ؟ 

صالحه با لبخند پر از اندوه و شکستهء ، سرخود را بر شانهء يک دوست زنداني خود تکيه داد.

 

زردانه که دوست زنداني صالحه ميباشد بجاي وي لب به سخن گشوده گفت که دوستش بسيارمي شرمد است وچيزي گفته نه ميتواند .

 

زردانه افزود که دوست وي را درسن خيلي کم به شوهر داده اند، شوهرش روش نهايت زشت با او داشت ، وبالاخره صالحه باپسري از اهل قريه فرارکرده است.

هنگاميکه از صالحه پرسيده شد که آيا او آن پسر را دوست داشت و يا نه ؟ چهره اش چون کودکان  از شرم سرخ شد اما دوستش باز به کمک او رسيده و جواب داد :

- بلي او آن پسر را دوست داشت.

 

صالحه از طرف خانوادهء اش عاق شده و اينک به جرم فرار از خانه ورابطهء نامشروع محکوم شناخته شده است.

 

مجازات فرار از خانه ده سال و داشتن رابطهء نامشروع، بيست سال حبس ميباشد.

 

خبرنگار روزنامهء اندپندنت مي گويد که دو سوم زندانيان زن در محبس  قرون وسطايي لشکرگاه  به جرم  داشتن  روابط نامشروع محبوس شده اند  و اکثريت آنها خود قربانيان تجاوزات جنسي مي باشند  .

 

وضعيت زندانيان زن درهمهء افغانستان خيلي با هم شبيه ميباشد  .

 

روزنامه مي نويسد که نظام عدلي وقضايي بين زنانيکه از خانهء خود فرار کرده و رابطهء نامشروع داشته اند و آنهاي مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند فرقي را قايل نيست .

 

دگروال غلام علي يکتن از مسئولان امنيتي بلند  پايه در ولايت هلمند که دفتر کار خود را با گلهاي پلاستيکي تزيين کرده ، يک عکس بزرگ رئيس جمهور کرزي وپوستر تبليغاتي سازمان ملل متحد را دربارهء  رعايت حقوق بشر نيز روي ديوار عقب ميز کارش نصب کرده است.  از اقدامات دولت پشتيباني ميکند و ميگويد که حکومت حق دارد قربانيان تجاوز جنسي را نيز حبس و مجازات کند .

 

وي ميگويد اگر رابطهء جنسي به زور باشد يا به رضايت شخص،  يک جنايت است وبه گفتهء وي شريعت هم همين راحکم ميکند .

 

دگروال غلام علي استدلال ميکند که روابط جنسي نا مشروع امروز امراض خطرناکي  چون مريضي ايدز درجهان سبب شده است .

 

برخي از زندانيان  درمحبس زنانهء لشکرگاه با اطفال شان درحبس به سرميبرند .

 

 

 روزنامه اندپندنت مينوسد که با آنهم  نشانه هاي از اميدواري هم ديده ميشود .

 

درين اواخر شوراي مشورتي زنان درولايت هلمند تشکيل شده است که براي ارتقا آگهي زنان از حقوق شان  تلاش ميکند و درصدد تدارک امکانات هستند تا  زناني که مورد تجاوز جنسي قرار ميگرند بتوانند  شکايات خود را ثبت نمايند. شوراي مشورتي زنان ولايت هلمند تلاش ميکند تا يک محبس  جداگانهء را هم براي زنانيکه از خانه فرار ميکنند، مهيا سازند  .

 

شوراي زنان درهلمند همچنان تلاش ميکند تا زنان ودخترانيکه مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرند بعد از اين بعد مجرم شناخته نه شوند .

 

درين ميان نيروهاي افغان وبرتانوي نيز تلاش هاي را  براي بهبودي شرايط محبس لشکرگاه براه انداخته اند ،  تا اگر بتوانند اين محبس را با شرايط و معيار هاي ابتدايي انساني عيار سازند . 

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٨١           سال چهـــــــــارم                  میــــــــزان    ١٣٨۷                 سپتمبر/ اکتوبر 2008