کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
 
تلفن
 

رضا محمدی

 
 
 

تويي كه در تلفن راه مي‌روي كه منم
الو! صداي تو پيچيد در تمامِ تنم
الو! تلفن جاسوس الو، تلفن دزد
الو! تلفن، كه قطع مي‌شود سخنم
الو صداي تو مي‌آورد به شور مرا
به رقص مي‌گيرندم لباسهاي تنم
الو، تو از تلفن آمدي به اين خانه
كه بر لبانِ شگفت تو بوسه‌اي بزنم
الهة سحري، مي‌رسي و مي‌دوزي
ستاره‌ها را بر دكمه‌هاي پيرهنم
خداي شعري تو، در رسيدنت س‍ِر‌ّي است
كه مثل نام خدا حك شده است بر دهنم
الو! صداي تو را قطع مي‌كند تلفن
من و دوباره به تكرار خود درآمدنم
تو در تلفن برگشته‌اي به خانة خود
پس از تو ساعتها زنگ
مي‌زند بدنم
 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۷٦             سال چهـــــــــارم                   سرطان    ١٣٨۷                  جولای 2008