ܡ Kabulnath
Deutsch
 
 
 
 

ږ   ې ې

 Ǻ څ  

 ی ږ   

  ۍ     ơ ǘ       ړ

 

.

 
 
 

ږ     ې ې ǎ ۍ ړی     ې ټ ډ  ې ښ        ی   ΁ ګټ    ΁   ځ   ړ ې ې ی  ګټ ρ     ې ږ   ی ی     یی   !

 

      ږ    ΁ ګټ ρ    ی ې ې    ړ ې      ې ې       څ    ځ    ځ    .  ږ ېګ      ټټ   ې ږ ې ګړې ږې  ړ ځ  ΁     .  ې ښ ځ ې ګړې  ږ   ګ  . ی څ  ې ږ ې  څ ګړ  ې      ړ    . ې   ې ټټ ې       ګ ړ     ړ            ټټ ې ۍ ј       ی ی   .      ی  ښ    ګ     ې ې  ږ    ې   ړ   ﻻ ګ ی ې ې ړ ړ . ی ې ΁ ې ږ          Ǎې    . ۍ ښ ږ ې ې ګ ې څ څ ΁ ی ﻻ ې ړ   . ې ګ ټټ    ښ  !

 

ږ    ې     ښ ږ ې ې   ې   ې       ی ی     څ  ې څګ ګټ      ګ  ΁  ځ   ښ ې    څګ    ې  ګ ړ ړ ΁ ښ     ј 

 

ې Ӂی     څ     ځ  څ  ږ ې   ې  ګ ړ  ځ ې ګ ښ   ځ   ړ    څ   څ ږ

 

ǡ   څ 

     ړ ړ  ې    څ ښ ګ  ټ ې    ټ        ګ ږ  . ټ ځ   ې  ΁   ې .  ١٩٧٩  ې    Ǎ Ә  ګ Ӂڅ ډټټ ͘   ې      . ې    ю        ې ې ځ  ې ю    ږ ې ټټ ړ .

 

ی ړ ګې ړۍ     ې  Ӂڅ ͘ ې  ړګږ ې ی   ړ ټ ړۍ     ې ﻻ ړ . ېګ   ې   ΁   ړۍ ې ټ     ې    ټǘ   . ېګ  ې ﻻ     ې ې Ǎ  څ   ې с ړ څ ځ        .    ې   ځ ې  ې ړ .    ј      .        ړې ګړې   ې ګړې     ګ    ګځېی .

 

ې ځی ړۍ ې ې   ړۍ  ې ګ ټ ی                  ډ ې ې ې . ځښ ј   ΁ ټ ې  ی   .    ډ ځј     ځښ          ΁ ګ    . ې       ϫ ј څ ړ ړ ǘ ې  ی څ ې    ګ  څ  ټګ ړ ړ . ې   ټ  ی   ې     ј   ګ      ǘ Ӂ ګ ځی ړ  . ϡ ې څ     څ ې   ю   ړ ړ . ی       ځ ې څ  ی ړ   ې ګځ   ښ      ی ΁      ګ  . ј ځ ښ ړی   ۱۹۷۱ ۱۹۷۵ ږ ې ټ   څ   ړ ی  ې ټ ې    .

 

ې ې   ځ     ې ښ څګ ښ ټ   ې ې  јړې ی  ی   ړ ې    . ې   ګ څ ې ǘ     ې ړ .

 

څګ ǘ    ځ ګټ :

څ ټ       ю ی ټ Θ ې . ټ  юӘ Ϙ ۱۹۹۸ ۱۹ ѻ ΁ ړې ډګ ΁ ې :   ی   ۱۹۸۰   ښ ١٩٧٩ ې ړ   ې څ ې ټ ی   ې ې ۱۹۷۹ ی ی ټ ю  ΁ ټ ͘    ړی . Ә ې ځ ډګ  ړ ږ     ځ  ې ړ

 

۱۳۵۷ ې ǘ ړ .  Θ   ړ ǘ ͘  ې ې   ټ     .  ګ ǘ ړې ې ΁ ړ .   Ϙ ګ ې ېډ   ΁   ی ΁   ј ړ . ی ΁ ځ ړ ړ     ی ǘ ګټ       ې   ځ ړ    . ټ ځ ډټټ ځ ю ΁ ې ېی ځ    ړې ې ګ ې ǘ ی ګځ  .  ېګ   ǘ ( ی ې ی ی )  ځ ړ ې ګ ې ې   јړ .

  ړ ې ګډ ځ ځ ټǘ :

ړۍ  ړ   ې  ی         ځǘ ټ  ی   ې ې ی    . ې   ې   ډ ې ړۍ ټ ټ   ړ . ټ ѡ ی څ ټ ΁  ګ ټ څ        ǘ   ځ    ј    ې ړ .

 

  ې ی ې ۍ ρ  ې ګځې . ј с ﻻډ ۍ ې ېښ   ډ ې ړی ی ړ .   ﻻډ ی ې      ړ  څ ګټ ګړې   ڼ  јړ  . ǘۍ   ې ډ    ١٩٨٠ ېښ    ړ ې ړ  .   ږ ټ ρ   څ ځ   ړ . ١٩٨٢  ېړ ړ  ېښ ې . ډ ١٩٨٦ ې  ې   ځ   ځ   ې ړې     ې    ې ی ې ې .   څ ډ    ځ ی ګ   ځ   ј    ړ . ځ ګ ١٩٨٩   ټ ډ     .

 

ې ډ څ ΁ ځ ΁   ټ ی  ې   ې  څ  ې ې ځ ګټ    .

 

  ې څ ړۍ     څ  ړ ړ   ړۍ ډ ΁ ګړې Ϙړ  . ې ۱۹۸۶ ې ی ې с   ښ ګ ټ ې ΁  . ټ ټ ړۍ څ   ټ ټ  ی  ځی  ګړې ρ  ǘ    ځ   ې . ΁ ې ګړې ډ ی јړ .   ښ  ګړ ې         ګړې    ې ګ ې ې څ  ΁ ې ې ګړې   . ې ځ ځǘ ډ ې  ړۍ ټ ۍ  ј   ړ  .

 

ې    ځ ې ρ ځ . څېړ   Θې  ړۍ  ښی ړ ې ی :

    ǘ  ю       ې ګ   ю ې ی ې    Ӂڅ   ی . ګ    Θ ګ ړې څ ې ΁  ټ ړ    ې   ې ی  ټټ   ی .  ځ    ټ ې   . ی ی     ﻻ ښې ې ΁ ځ ې ې . ی   ړ  ې  ړ   ی ی   . ګ   ʡ ړ  ټ  ی ې  сښ   ډ ډ ې ی ې څ      ړ . ې ρ ΁ ټ  ړ ړ ΁ ې ې    ړۍ   ړ .

 

ی ی ی ې ǘ ې  :

ی ې ǘ     ی ی     ې ټګ ۍ  ړې ې           ړ ړ .  ې ې ګړ ې ΁ ړۍ ې څ    с      ړ ټ   ځ ې ځی  ǘ ی ی ǘ   јړ  .

 

ǘ ې ی ی ېږ ʡ ǘ   с ی ګ ړ  ΁ ړ  . ې ѡ Ș   ی ې  ډ . ی ېډ ګ    ې ځ ډګ ی ړ ړ     ښ ږ   ګ ګ   ې ی ی    ګې   ښ   ې    ړ   .

 

  ۍ ړی  Ԙ   ǘ څ   .  ۍ ΁      ډې ی   ې    ځ ډ ړ . ی ې ښ   ځی  ی ړ څ   .  ې ј ې  ټ   ټ ډ   ی ی  ی ې ڼ ړی Ә ΁ ΁ǘ ړ .

 

ǘ  ΁ ΁ ځ! ې  ټ ړۍ   ړې ې     ې ټ ښی   ی ǘ ې     !  ( )

 

څ     ړۍ ې    ړۍ ډ . ټ  ј ړ :   ې ې ې ﻻ څ   ﻻ ړې . ې   ړ ې ﻻډ ګ  ډ   .   ی ې ړ   ټ ړۍ   ړ ټې   ډ ړې ې ﻻ . ې ی ې ښې څ  ې  . ې ګډ  ی!

 

ǘ   ښ ډ   ې . ډګ ې ی ی  ې ې څګ с ړ ΁    ځ   څ ې    ې .  ǘۍ ϡ ې   ١٩٨٢ څ ١٩٩٢   ٤٣   ٣٥   څګ ګې . ې  ١٩٨٩ ۍ څ ې ې ځ    ١٩٩٢ ǁ   ې ډǘټ ړ ٢٥٠٠ ځ ځ ې ځ ړ ړ  ې  .  ې ې   ی ې   ǘ ړ .

 

څ ې ǘ ې   ې ǘ     ې . ǘ ې    ې  ځ     . ی   ښ ې   ʻ   ې  恡 ݻ ې  ݡ   ې   .

ې ې  ځی ΁ ǘ ټ ځ ͘ ړ . ǘ ځ ې ې ې   ͘ʻ ړې ې   ټ ͘  ړې ې ځ ږ  .   ͘ ې ړ ې ǘ ی ی ځی    ې  ј  .   څ ګړ ې  ې ې ی   Ә ښې ړ ې ږ   .  ې    ی ې   ې ښ    ځ ǘ ǘ ی ی ړ  ۍ ې ښی  ې ږ .ی ی ګټ ј ړی څ  ې ΁ ښ   Ϙ   ې ځ   ډ   ی ی  .

 

څ ې   ی ǘ ی ی ې ј ې .. ې ګړ څ ړ  ې   ډټټ ΁ ͘ ﻻ ړ . ې ګړ ښې ګړ   ې ی ې څ  јړ    ې ګ ې  ځ ټ     ړ.  ګ ې ې ۍ ې   ی . ǘ ګ   ې   塁 ١٩٩٣ ې ټ ͘ ګڼ . ګ    ګی ټ    ړی ی .

 

  ډ څ څ ځ ېټ ǘ ټې ښ ΁ ځ ې   ѻ  ګڼ . ې Ӂټ ې ΁  ړ ځ ې ې  ګړې ې ې  ړې .  ې ΁     ټ   ΁ څګ  ې ګډ  ې ږ ړ .

 

ې ې ǘ  ې ی ې ې ې څ   ې      ΁ ې  ې ڼ ښ .  ې   !  ې   ΁ ځ   ю . ی       ډټټ       ښ   .

 

ې ټ ǎ ړ ړۍ ګې ې ې ﻻ څ  ی . ټ ښ  ډټې       ې ی  ځ ړ ې  ځ   ړ  . ې ښ ې ی  .

 

ې ۍ ړې  ې   ې ځ ېګ ځ ښې ږ ې Ԙ  ǘ ی ی    ږ  . ګړې   ړ ې   ږ  ټ  ړ ې   ې ګړې ړړ   ی ی Ԙ ی  ۍ ј ρǘ ې ړښ ګ ړ      ږ    ۍ   ې ی ی     ډ   ی   ګ   .

 ی

 

٢٥/٦/٢٠٠٨

 

۷٦                                    ١٣٨۷                  ی 2008