کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
 
نویسندگان، اندیشمندان و صاحبنظران فزون مرتبت،
 
 
 
 
 

چنانی که دیده و شنیده میشود، برخی از هموطنان گرامی ما آگاهانه یا ناآگاهانه اصطلاح "اهل هنود" را برای هندوهای باشنده افغانستان به کار میبرند. باید گفت که کاربرد چنین افاده مایه هایی از تحقیر و تعصب را در خود نهفته دارد. نویسندگان متعهد و نمایندگان آگاه این اقلیت، همواره مخالف این ساختار نادرست بوده و آن را عمیقاً اهانت آمیز پنداشته اند. البته، با وجود کوششهای فراوان، آنها نتوانسته اند حقانیت سخن شان را به کرسی نشانند.

 

به اینوسیله از شما فرزانگان گرانمایه خواهش میشود، نقطه نظرهای خویش را در رابطه با درست یا نادرست بودن ساختار "اهل هنود" و بدیلهایی چون "هندوان افغان" یا "افغانهای هندو" لطف کنید تا مجموع آنها در شماره آینده بازتاب داده شوند.

 

قابل یادآوری میدانیم که اندیشه ها شما زیر عنوان "اهل هنود: اصطلاح درست یا نادرست؟" بدون کم و کاست در صفحه کابل ناتهـ گذاشته خواهند شد تا همگان مستفید گردند.

 

با حرمت فراوان،

اهالی کابل ناتهـ

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۷٤             سال چهـــــــــارم                    جوزای    ١٣٨۷                  جون 2008