ܡ Kabulnath


Deutsch
 
 
 

юیی
 

Ә

 
 
 

ی ځ ی . ې ې ې څګې ې ڼې ی ې څې ې ږې ی: ښیی ی ی یګ یې ګ ی یې یю .

 

! ټ ټ ړ ړ. ښګ ګی Ǎ ې ی ښ څ ې ښ ړ ی ǁی ښ څې

 

ی ځې ԁې ې ې ړ ځ ې ږ ی څګې ې сټ ј ǘ ې.  ی ې یې ې څ ږ ښ ږیږ ی څ ږ یې.  

 

ی ې ی ګی . ی ې ږ Ԙۍ څڅی یې. ې ې ې ې ګ ځ ԁ ې ې ګی ǘ ړ ږ Ә ړ ی: ی ړۍ ږ ی!

 

  ځ ې ې ۍ Θې یې. ګی ې ځی ی ړ ی ړې ې ې Ӂړې ې ږ ې ږ ې. ګی څګې ې сټ ј ی ې یې ې ۍ ږ ږ ږ ځ ې ې ې ی ې یې ی.

 

ړۍ ځې ږ ږ ې. ی ې ې ګ ې ډ ې ی ې ګ څی ی ې ې ې څ . ځ ې ې ډی ډ ې یې یږ ې ی څ یږ ځ ې ګ ی ې ځیې ډډ-ږ یې ј ی ی ځی یې ښګ ګی ړ ې ј ې.

 

ې ښ ې ی ې ړ ې ې ی څ ړ ې ې "ی ې ګ ڼ ړ ی ړ ښ څې یړې". ې ډ یې ړ. ځ ی ې ې ۍ ې یې ی ګۍ ډ یې Ә ړ.

 

ј یګ ی ی : / څ ې ړ ی ځ/ ی ګ څ ځ.

 

  ې یی ې ګ ۍ ڼ ې ې ږ ګ څ .

 

ې ی ې ې ی ی ی یې ی یږ ټ یې یږ ګ ې ی یړ یړ څ ΁ یی ې ی ټۍ یښې ې ې ځ ړ. 

۷٤                                 ی    ١٣٨۷                  2008