کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
 
آگاهي
 
 
 
 

 

اهالي کابل ناتهـ، مسرت دارد در راستاي گراميداشت مقام شامخ فرهنگيان بي نظير و بلندمرتبت کشور، برنامهء ويژه يي را در ارتباط کارکرد ها، فرآورده ها و زندگاني فرهنگيي نويسنده، داستان نويس، شاعر ، نقد و ارزيابي کنندهء آثار ادبي و همدلي عزيزمان جناب داکتر صبورالله سياه سنگ، در آينده نزديک به خوانندگان فرهيخته، تقديم نمايد.

از اينرو از قلم بدستان ارجمند صميمانه تقاضا دارم، به ارتباط زندگي فرهنگي آن حضرت، برداشتها، نوشته ها و خاطرات شان را الي پنجم ماه اگست برايم ايميل ويا از طريق پست ارسال بفرمايند.

 

بگذار فرهنگيان مان در زندگاني شان، از معرفت، ستايش، تشويق، تمجيد و حرمت برحق خويش، برخــــوردار گرديده، دست کم اندي از حـــق شان ادا گردد. با عرض سپاس و ارادت. ايشور داس

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۷٤             سال چهـــــــــارم                    جوزای    ١٣٨۷                  جون 2008