کابل ناتهـ، Kabulnath

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
 

برگردان: ایشور داس

 
 

یک ملت به دموکراسی اقتدا کرد

 

نوشتهء کان میری (Can Merey)
Darmstädter Echo

تاریخی 24 اپریل 2008 صفحهء دوم

 پادشاه بايست برود!

کتمندو: در پي مؤفقيت چشمگير مائويست ها در انتخابات کشور در دامنهء هماليا نظام جمهوري بوجود خواهد آمد.

 

ده سال تمام، مائويست هاي نيپال، عليه نظام شاهي در آن کشور رزميده اند ولي به گونهء صلح آميز و دموکراتيک قدرت سياسي را حالا به دست آوردند. شمارش آراي تاريخ ساز و در خور اهميت فراتر از دوهفته را در بر گرفت و در نتيجه، عالي ترين مرجع قانونگذاري درين کشور که در دامن وسيع هماليا زيست دارد، بوجود آيد.

 

شورشيان پيشين در حاليکه نتوانستند اکثريت مطلق را در پارلمان به دست آرند، درين نهاد مردمي بيشترين نشست ها را نصيب شده اند.

بزرگترين بازندهء اين انتخابات، شاه نيپال آقاي گيانيندرا (Gyanendra) و ياران او اند. در واقع نظام شاهي که درين کشور پيش از 240 سال سابقه دارد، ديگر نميتواند تحت رهبري حکومت مائويست ها، نفس بکشد.

طوريکه هويدا گرديده، مائويستها  نيپال قصد ندارند باوجود تصاحب بيشترين کرسي ها در پارلمان، يک رژيم کاملأ کمونيستي را رويکار آورند. به سخن ديگر، دستکم به اين زودي هرگز به آن راستا نخواهند پرداخت.

 

آنها تفاهم خود را به نظام چند حزبي ابراز کرده و از ديگر احزاب سياسي خواسته اند تا در ائتلاف سياسي تحت رهبري مائويست ها، سهيم شوند.

 

مرجع قانونگذاري در آغاز در جايگاه پارلمان مؤقت کار خواهد کرد و پيش زمينه هاي تدوين قانون اساسي و نحوه کار ارگان هاي حکومتي را فراهم و روشن خواهد ساخت.

 

اينکه رهبر مائويستها، آقاي پرچاندا (Prachanda) رهبري حکومت را در دست خواهد داشت ـ بادرنظرداشت مؤفقيت چشمگير حزب او در انتخابات ـ فارغ از هرگونه شبهه تواند بود.

نماينده گان مردم با علاقه مندي  روي پیشنویس قانون اساسي کار خواهند کرد. دوسال وقت در اختيار حکومت مؤقت يا گذرا ميباشد تا 601 نماينده انتخاب شده از سوي مردم نيپال، در ارتباط تدوين قانون اساسي جديد آن کشور کار کنند و شکل، شمايل و زيربناي حکومت آينده را ترسيم و بنياد گذارند.

 

مائويستها  درين راستا دقيقأ عرقريزي خواهند کرد. در صف آنها شخصيت هايي وجود دارند که ديد و نظر خود را هرگز پنهان نکرده و آشکارا نظريات تندروانه خويش را ابراز ميدارند. چنانکه معاون حزب اقاي بابورام بهتارال (Baburam Bhattaral) اين پيروزي را محدود به مرزهاي کشور نيپال نپنداشته، بلکه پيروزي نظام کمونيستي را در کشور هاي ديگر از همين اکنون در عالم رويا مي بيند.

 

در نتيجه تدوين قانون اساسي، پارلمان تشکيل و حکومت انتخابي بوجود خواهد آمد. تا اين مرحله، مائويست ها ناگزير خواهند بود که استعداد خود را در کنار بهترين مبارزين آزادي و بهترين حکومت نيز به اثبات برسانند.

 

يکي از اهداف مهم روند مبارزه مسلحانه مائويست ها ـ که از سوي ايالات متحده امريکا همواره يک ارگان تروريستي تلقي شده است ـ از بين بردن نظام شاهي و اعلام نظام جمهوري از سوي مرجع قانونگذاري در نخستين نشست ميباشد، که آفتاب اين حقيقت، حالا در گوشهء زنده گي مردم نور افگنده است.

 

شاه گيندا (Gyanendra) هفتهء پيشين، شايعات روزنامه ها مبني بر ترک ويا فرار از کشور را رد کرد.

 

آقاي بهتارال (Baburam Bhattaral) حتا در همان سرآغاز انتخابات گفته بود، که شاه مي تواند مانند يک تبعهء عادي کشور در صورتيکه از قانون تخطي نکند، به زندگيش ادامه دهد.

 

او صريحاً به شاه هوشدار داده بود، که به خواسته ها و آرزوهاي برحق مردم حرمت گذارده و داوطلبانه، از قصر شاهي بيرون رود. به پنداشت او « پادشاهان در همچو لحظه هاي تاريخ ساز، يا سربريده شده اند، يا به کشورهاي بيگانه فرار کرده اند، که اين عمل نبايست در کشورما نيپال، تکرار شود.».

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۷٢              سال چهـــــــــارم                      ثور    ١٣٨۷                  می 2008