ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ǘ ѐ

    

 
ړ څј:
ښ ټ

 

 

ږ ګ ې ښ ډ
ځ څېړ ͘ ېږ ې څ ې ې ې ځ ښ ښ Ӂړ. јړ ͘ ݘ . Ԙ ټ . ږ ګ ې ې ډې ͘ ې ې ݘ ې ې ړ ړښ ې ې ړ. څ ښ ګ ې ې ې ې ګ . ې ې ځ ې ې ګ ې ې ځ . ې ې څ . ړ ې ې ې ې څېړ ې ړ ې ړ ې ΁ ې څېړ ڼ ې ې څېړ.

ې څј
څېړ ی څېړ Ә څېړ :
ې ې ې ټ ې ې ې ј ځګړې ګ ې ډې . ې ې ې څ . ړ ې .
ښ ې ې ډې ې ې ې ې ې . ې ېړۍ ې څ ړ ې ی ړ ې ې . ې ټ . ې ډ . ѐ ڼ ې ړ ې ې .
ړی ځی ې ی: ې . ې څ ې ېړۍ ېړۍ ې ټ ړ ې ј ј ې . ې ې ځ ې ډې ې ېږ څ ې ې ې ې ʘ ړ څѐ. ې ډې ږ . ې ړ ې ښ ډې ږی . (۱: ۷)
ې ې ې ګ ݘ ځ . ې ǘۍ Ҙې ې . ې ټ ې ړ ې ԁړ ې .
ې ې څېړې ې ېږې ې ډې ې ې ی . ې ځ ې ( ) ې ې . ی ې ړی ې ړۍ ( Frasa) ې ڐ . ې ې ې ې . ې ې ی ǁ ړ ۍ ې ې ځ ې. ی Ә ې ( ). ې ې ې ې ې . (۲: ۵۷)
ېږ ې څېړ ړ Ӂړ ړ ې ې ګ ې ېړۍ ېړۍ ې ې ګ ګځې . ېړۍ ځ ې ې ګ ې ې ې ګ ګ ټ ې ې ݘ ې ځ ǁ ړی ی.
. ګ ې ډ ډ :
۱. ې ( ۍ) ې ې ې ېږ ړ ј ېږ.
۲. ېې ړ ځړې ې ځ ې ې .
۳. ږ ې ې ΁ Ӂېڅ . (۲: ۵۹)
ډې ې : ېږ. . ې ې ې ې э ǁ ې . ځ ... ېږ. ې ښۍ څې ې . ې ې ې ښۍ ۍ ې څې ځې ې ې ځې ΁ ټǁ . (۲: ۶۱)
ځ ې ې ې ې ېښ ې ې ې څګ ې ښ. ی ې ې ېږ ې ډ ې ې . ǘ Ǎټ ې ې Ӂ (ښ ) ښ ښۍ ې ړ څѐ . ې ʐ ړ ϐ ې . ړ ۍ ې ې ( Enstasy) ې ې ( Ecstasy) ۍ . (۲: ۶۲)
() ې ې ј ې ( ) ځ . ځ ښ ې ړ . ې ۍ ̐ړې ښ . ې ( ) ̐ړې ې () ̐ړې ړ . Ӂ ϐ ې ( څېړ) ΁ ې ې ې ړ ې () ې ټ ( ټ ) ړۍ ې ې ړ ѐ (Padasxvargar) ې ځ ې ې ѐ ې ېږې ې ږې ېښې ̐ړې . (۲: ۷۲)
ځ څېړ ǘ ... څ ې څ ځ . ې ې ځې ې ځۍ ځۍ څ ې ځ . Ә ی ې ړ ړ ې ݘ ې ј ې. ρۍ ېږ ځ ې ې ژ ǘ Ԙ ې . ( ۳: ۳۳۲)
ې څګ ې ې ځ . ΁ ې ې ې ې ې ΁ ې ړې . ې ې ړ ې . ګ: ې ۍ ړ څې ې ې ټ ی څ . Ӂ : ʡ ʡ ѡ ځ ա ϡ څې ې ې ړ ې ی .
ې ښ ی ی ې ړ ǘ . ͘ Ӂ : ښ ېۍ ی ې ې ړ . ی ې ې ې . څ څګ ې ې ړ јړ ǘ ی. (۴: ۱۱۴)
څګ ې ې ې ې ې ړ ډګ . ې ګځی ې ې ј . ې ې ې ې ѡ ېې ې ډګ ΁ ې ګ. څ ې ړ ړی.
ېړ ې ې ښ ډګ ېږ ې ې ځ ې ېښ ړۍ ې ګ .
ۍ ې ې ј ې ړ ې ې ې ΁ ړ ې ېښ ړ. ј ې ې ې ځ ې ګ. ې څ ې ې ې . ې ې ې ǁ ی څېړ ʘ ې ګ ټ ې ړ . ړ ې ښ ې ځ ړ ټ ډ ې ې ېړ ږ ې ړۍ ې . ړ ڼ ې څ . ې ې ǘ ې ې ځ ړ ې ېېې څې ښ ېږ. ې ې Ԙ ې ېې څ ې Ԙ ј څ ې ې ې ΁ ې . (۵: ۲۶۶)


۱. ې ې ې ېې Ԙ ځ . ې ډ ړښ ې ګ ېږې . ǡ ǡ ړ ǘϡ ې ټ ې ټ ړ ې ې ګ .
۲۔ ې ѡ ې . ې ې ې څ څ ې Ҙې . Ҙې ې ډې ځ ǘ ېږ.
۳۔ ګړ: ې ړ . ې څ ǘ Ӂېڅ ی ځ ګړ . ښ ې э . څ ې ېږ.
۴ ۔ Ҙ ې ې ʘ ې ې ړ ې . ې ې ټګ ېږ. ΁ ی . ې ټǘ .
΁ ې :
͘ ګ ړ . ې ې څ ې ړ ډې ښ ڼ ې ځ ړ. ګ ې ېړۍ ېړۍ ې ې ېڅ ې ј ړ ې ې ړ ځǘ јړ ډې . ډې ې ې ݘ ځ ݘ ی ې ژ . (۶: ۲۶)

ښ
۱ э . ( ) ( ) ǁ .
۲ .. . ( ) : ی ǁ : ۱۳۷۹ .
۳ Ϙ . : .
۴ ȡ .
۵ Ϙ . : .
۶۔ . . : .. ѡ ѡ : ۱۳۸۳.


 

   ۳۹۹                         ی۱۴۰۰                       ی  یی            ی   ۲۰۲۲