ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ی

    

 

 

 


ی !
ی ی ی
ѐ ی
!
یی
ی ѐ ی ی
ی یی
ی ی
ی ی یی
ی
ی
ی ی
ی یی
ی ی
ی
ѐ !
ʝ ی ی
ی ی
ی
ʘ

ی
- ی ی -
ی
ی ی


ی ی ی ی
ی
ی
Ȑ ...

ی
 

   ۳۸۸             ۱۴۰۰      ی  یی      ی   ۲۰۲۱