ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ی ی

    

 

 

 

ی
ی ی
ی ی ی

ی یی
ی ی ی ی
ی ی ی
ی ی
ی
ی
ۍ ی Ԙی ی
یی ی
ی ی ی
ی
ی ی с ی
ی
ی
...
ی
ی ی
ی یی
ی
...
ی
یی ͘ ی
ی

ی
ی
یی

.

 ۳۱۹                        ۱۳۹۷          ی  یی         Ӂ    ۲۰۱۸