ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ی یی

    

 
ی ی یی

 

 

Ә ی
یی ی ی ی
ی
ی ی یی
ی
ی ی ی

ی ی ی ی ی
ی ی ی
ѐ

ی ی ی
ی ی ی
ی ی


ی ی
ی
ی ی ی ی
ی ی ی
یی یی ی

ی یی

 ۳۱۷                          ۱۳۹۷          ی  یی         ǐ    ۲۰۱۸