ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

     эی

 
ی ږ ǘی ی

 

 

ړۍ ې ی ې ټی ګ ی ې ړ ی ی ړې ټی څګ څ ی یې څ ی ړی ی یی ی.

ې ی ی ی ټټ (Lord Mountbatten) ې ی ۍ ګی ǘ ړ ی ی ېښ ې څګ ېږ. ې ګ ی ړ ې ې ټ ی ټیګ . یګ ی ی ΁ ګ ͘ ړی ی ګی ځ ǘ ی ی ǘ څ ې ΁ ړ ې ې (ǘ) ړ.
 

 

ډ ټټ ځ ې ې ځ ې ېی یې ڼې ی ېږ./ эی: thehindu.com

 

ټټ ی یې ړ څ ΁ǘۍ ی ی ې ې ی ͘ ǘ ی ړ ی یی ی . ې ځ ی ېښې یې ی ېږ ړ ې یی э ړ ې ږ ځ ې ټټې ړ ځ э ی ړ ی ې یګ ګ یې یڅ ې ΁ ې ټټ ې . ی ǘی ی یې ǘ یې یې . ګ ې ی ې ǘ Ӂ ی څ ګ ې یړ ۍ ښ ګ ې Ӂ. ې ی ټټ ی ǘ ړې یڅ ړ. ی ټټ یږ ې یې ړ.

ې ړ ې ǘ ې ی یی ی یی ی ی ی ې ړ ې ې ړۍ ی ېګ . ې یې ګ ې ې .

јې ېږ ی ی ی ې ړ .

ی ټټ ېږ ې یې Θې э ې ړ ړی ی یې څ ېږی ی ې ټټ ی ې э ې ې ټ ġ ی ی یی ړ ې ې ېږ یی یې ړ .

 


ډ ټټ ې ټټ / эی: rediff.com
 

ې ږې ې ی ې ی ǘ ې ی ړ ې ی ې ǘ ې یې یې ېښ ی ǘ ځې ې ی ۍ ړ ی ې ځ څ ې ی ګځ ډ ړی ې ی ی ې ټ ېږې. ې ی ǘ ې ښ ړ ې ګ ېږ ΁ یځ ېږ ǘ ې ټ ǘ ډ ې Ӂی ګ ی ی ې ی ګ ځګړی ی ی.

ǘ ې یی یی یی ی ǘ ړۍ ې ی ې ی ې ی ې ی ی ې ی ی ې ړې ی ی ی ی. یې ѡ ړ ΁ ځ ځ ډې ی ګ ړی ی ټ ی یی ېې ǘ څ ی یی ی ېښې ې .

ǘ ې ی ګ ی ې ې ی ی یې ې ې ی یې ǘ ې ې ی ېږ ګ ګګ ې ځ ځ ΁ ی ی ј ړی ې ې ټ ېږ ې ټی ې ېی ی.

ې ی ی ې ی ښ ی ې ې ی ګ ښ ġ ی ی ی ې ی ې یې ې ړ ګړ ړ ې ګ ی ی ی ګ ښ . ې ی ی ښ ې ې ې ی یې: ې ی ی
 

یګ ګې ی ییی ې ځګ ی ې ./ эی: ې

ې. ی Ǎ. ګ ی ښ ګ ی ډې ډی ې ژ ی ښ ګ ښ ی ې ې ی ځی ښ ې ی یې ې ې ې ی ې ی ی ېږ ی یې ځ. ی ې څی ټ یې ی ټی یې ړې ېی ی یې ی ې ې ی ۍ ټ ې Әی یېږ ګ ېږ یې ځ ېږ ښځ ی ې ډې ې څ ی ې ېږ.

ی ی ښ ی ی ګ ړې ټ ی ی ښۍ ښ ېږ ږ ښ ییʡ ګʡ ۍ ګڼ ی ېږ ې ی ی ږ ې ی ې ی ǘی څی . ی ی ې ی ګړی ǘی ی ی ړې ی ګ .

ی
ښی ی ې ی ګ ډېӘ ی یډیټ ی.

 ۳۱۶                           / ۱۳۹۷          ی  یی          ی    ۲۰۱۸