ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ǘ ѐ

    

 


ډ

 

 

 

ړ . ѐ څډ ې   ې ډۍ  ړ  ΁ ړ ځ ې ږ .   ږ . ΁  ړ ې ځ ڼ ې ځ څ ړ . ې څۍ . ډ ځ . ΁ ݘ . ټ . ې  ݘ  ې ې ښ :

ې ړۍ ې څ ړ

ږ څ .

ې ږ ې ې . ړ ې څ ږ .

ښ ΁ ʘ ې ې . ݘ ې ې . .   :

ې ې ې ݘ ړ .

ېې ې ړۍ  ډ ې څ ې ې څ ړې

    : ې .

   ځ ړ     ښ ې ړ ݘ ړ ږ ې ݘ ړ .

ړ ږې ې. ΁ ݘ ځ . ې ې .  ΁ ѐ   ړې ړۍ      ړۍ  ې   . ې ې ې  څǁ ې څ   ݘ ړ .   ښځ ځ.

څ ښځ . ډې . ښځ ټې ځړ ې . ې څ ݘ ې ږ ټ څې . ۍ . ټ ې .   

ږ ټ ټ   ټ ځړې . ۍ   ۍ ې ې ې ې ې . ΁ . ځ ښ ښ ږ ې ې ې ښ . ύ

  :

  ښ . ډې ښځ .

ې ډ ړ څǁ ړې .   . ښ .   : ښ څ .

  .

ې ښ : Ϙ ځ ې ې ې

  . ې ې ځ . ړ ړ . ԁ ځ . ټ . ǘې ې .

ځ

ځ   . .

Ϙ ځ

΁ . ې ځ . ԁ . ړ ږ .

ې ښ :   څ ې

ځ : ! ې . . ږ ړۍ ځ ږ  ݘ .

ې څږ څ

ې څ ǘښ ږ ځ (ټ ) ښ ځ  ې ې ځې .

. ې ې . ې . ΁ ځ ې .  ې ǁ 恘ړ ې . ݘ ې ې . څ څ . ړې Ϙ ǘ . Ϙۍ ښ  ̐ړې .  ΁     ې ې .. څ .      ځ ړ  ې .   ځ ې . ښ   . ټ ΁ ځ ݘ   ې څ ږ .   ډېې ې .

.     ډ ې  .   . ځ ې ϐ ې  ۍ .  ݘ ې . ې . څ ښ . ښځ ې ځ ډ   . ې:

٬٬څǁ Ϙټې ځ ې ړ ̐ ړ . ې ې ړ ړ . ې ې ښ ټ ې ډ ډ ې ̐ ړې . ΁ې ړ   ې ې ې ې ړ ږ . ې ΁ې ړۍ . ۍ   . ې ې ǘې ټ ې ږ . Ǎ   ې ښ   څ Ϙږ . ې ډ ݘ .   څ . ښ ډ    ې ځ   . ې .٬٬

ړ ړۍ ښ . ې څ ښ . ΁ ځ ښ ې .ې ې ې ې ې ټ ټ ې ې ډې ې .

ښې Θې ې . ې .   ې . ې ې . ټ . ې ݘ ې ښ

:

ې   ۍ ې . ړ ۍ ړ . ړ ې ې

-ۍ څ

ې ې ې ۍ Ϙټې   . ځ .   ې ې . ې ړ ۍ

-ښ   ې ې ې

- څ

ې ΁ ې

-         ږ  ې څ

-         ښ ډ ټ : څ ې

-         - څ  . ې . ې . ډې ې ځ . ې ښ

-         ښ : ښ څ ډ

-         - ښ ې څ   ې ԁ ټ . ې ې ځ ې . ( ѐ ښې ј ). ښې .

ې ې ځې ې ږ . ې ې ږ ې     . ړ ې ړ ې ړ  ј ې ږ ې .      ې ې ې ې ړ . ښ   . څ .  ړ ې ټې ې . ݘ ې ټ ې . ݘ ې ې ې ډ ړ ږ . ΁ .

ј . ټ   څ .   ې  . ې ې څ ځړې ټ ې . څ ې ښ . ې ې . . ټ ځ

څ . ښ څې ې ې. ځ ې ې ΁ ړ   . ΁ې ۍ ږې Ґѡ ښ ې ډ . ې ښ . ې ې ځ ΁ ځ ښ ځ   (ې )  . ې  ې ې  څ     ړې  . څ . څ ښ  .

ې ѐې ړ ټ څ ې ې ټ ې ځ . ې ې ډې . . څ . ړ .

э  ۲۶ټ ۲۰۱۸   

 

 ۳۰۹                                    ۱۳۹۷          ی  یی            ǁی     ۲۰۱۸