ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ی

    

 

 

 

 

ځ ې ږ ې
ې ی
ږ .

ې ې ړ ې
ې ی
ږ .
ږ ډېԁ ی
ږ ډې ړ
ې
ړ ې
ې
ی ی .

 

۱۶/۵/۲۰۰۵

 

  ۳۰۵     ی                       ۱۳۹۶                       ی  یی     ی  ۲۰۱۸