ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

Ϙ ی

    

 

ܘ ټ

ګی ی ܁ی

ډ ی

 

 

                   Ϙۍ ډۍ ګډۍ ی ΁ ډ ې ΁ ۍ Ӂ Ә Ә ی   ΁ Ӂ یې ی ې یې ې ی څ ې Ӂ ... ی یښی ј یې ې ی ږ ې ې ی ځ ې ې څیې ټ ې ګ ی ΁ ی ې ی ډ یډ ... ګډۍ ې څڅځې Ӂی ډې ییی ړ ې یږ эیې ې Ӂی یې ی Ӂی یې ې ې ښې ګیږ . ځ یې с ې Ӂی ی ړ ځ ΁ ې ې ګیډ ړ یې ې ی ی څ Ǎې ی یې Ϙ ې ړ .

      ې یی ی ې ړ ډی  Ϙڅ ړӁی ې ځ јړ ی ځی ی ښی ښ Ӂی ځ ...   ې Ϙۍ یې یی ی څیی јړی ډیی یې ی ی ی ی Ӂی ... ې ی ې ړی ې یې Ӂ ړ یګې یګې یې ې ې ی ΁ ی ړ یې ی ې ډی сیګ Ӂی ښ ј ځ ډیی یی   ې Ӂی ی ګیی ښ ځ ځ ی ی ی ې ړ ی ی ی ݘјې Ӂ ی ې   ی ې ۍ ی ی ګ ې ...

 یې Θې ګ ی ګړ ԁځې ی ې ی Ӂی ې ی ی ی ی с ې ښ ې ګ ی ې ی ړ ΁ ګ Ӂی ی یۍ ی ګ یږ ې Ӂی ی څ Ӂ یی څ ...  یј یې Ӂی Ϙی ی ډ ې څ Ӂ ې ی ی ی ټ ی ړ ې ړی یې ړ ې ې ړ ی ې ییی ǘ ې јړ ... Ǎې ې ی ی ې Ӂی ی ښځی ځ ی ...   ې یڅ یې ې ی

-  Ԙ ې ی ی ې یӁی یې یږی ی ...  Ӂ ډیښیږ ... Ӂ ...

  ې ګ ې ی ...   یږ ې Ӂ ې ی ې ځ ی ....

 ږیی ی ی ΁ ی ې ې ی ړ ...

یۍ ی ې ی ې ی Ӂی Ǎې ې   Ӂ ې څ ی څ یې ی یی ی څ ې ې ې ډی ǘ ...   یې Ԙ ې Ǎ ې Ӂ  څ یې ... ځ ږ ې  ی ی ΁ ی ΁ ې ی ډی یڅ ی ې یږ  ... ې ې ې څ یښی ښی ...

ښی ی ی ۍ یې ږ ی ړ ې ې ځې یې ی ΁ې ډې ی یی Ӂیی ې ګ یی ې یې ډډ јړی ې ځ یی یښې ې ړ ړ ... Ӂی ... ځ ی ټ ۍ ۍ Ӂ ډیې ۍ یې یی . ی یې ې ی Ә ... څ یې ځ ی یې ږ ی ... 

څ ږ ې ې ې Әۍ Әۍ ی Ӂ یی ځ یې ټ ځ یږې یی یې ې ی ی یې Ǎ ... یی ې ی ... 

   ی ې   ی ې ځې یی ې ی ی یې ځ ې ...  ځې ی ړی ی ې ې ې ځ ې ړ ...  ی ۍ ې ې ی ځ ې ې  ې ې Ӂی Ϙی ټیϡ  ې Ӂی یې ی ... ې ی ې ځ ړ ...  ځ یی Ӂی ډǘ ی ی ... ې ې یی ی Ӂی یږ ی . ې ې ټ ې ی Ӂی ښ ږې ړ ې ی ې ښی ې یۍ ΁ Ӂ یښ ګی ی ې ې یی Ӂی یږی ی јۍ ی ې   ې ی Ӂی ې ی . ې ی ې یی ې Ϙ ډیی ځ ې ې Ӂ ی ځ ښی ې ږ ې ې Ӂ ... ې یϡ ږ Ϙ ˜ ی :

ی Ӂ ړ ې ј ی ځ ږ ګډ ږ ...

 ی ګړۍ ې ځ ړ ݘјې ی ې ې یڅ ی  :

ۍ ی څ ې ی ی ځ Ӂی ې Ϙ څ ی ې ییی ی ... ګ ګ ی ی сې ...

یڅ یی ی Ӂ یې ګی یې ی یې ې یی ې ښ ې ... ډǘ   ی ې یی ...  یې ې ړ :

یې јړ یې с ی ړ

:

Ӂی ی یښې ...

ړی :

څ یې

ی ګ ړ :

΁ ټ Ϙې ې ې ΁ ې ی یی ...

ې ی ې ې ګǘ ې ګ ړ :

ړی یې ... یی ...  څګ ی ی ...

ې ې ښی ې ې یې ې ی ΁ .

ԁ یې ΁ Ԙ ړې یې یی ې یې ی ی ګ ړ ټ ی یی ې ړ یی ې ځې ې یی   ی یځی ی ی ړ ځ ی ې ړ ی ییږ یی ې ی ې یې ... یی ړ ړ ...

 ی ۍ ی ې ې ټ  ږ ډ Ӂی یې ړ ی یې ړې یی   ې ږ ΁ Ӂی یې ې یښ. یې ټ ټ ړ . ی Ӂی ی ځیځی Ϙ څ ښ ې ې ی ی ȍ ΁ Ș ی ې ې Ӂ ټ ی΍ ې ی ې : ... ی ړ ړیی Ӂی ... یځی ی ې یی ښ ی Ӂې ې یې ځ ی ݘј ې јړ ی ی ې ې  ی ی یی ...   јړ ی Ӂی یځګړ یګ ګ  ې یی ې ښ ې یی ې ΁ یې ښ ی ی ې ې ی ی ییی ځی ی  ی Ӂی څی ې ی ... ځ ړیی ی یی ...

ځ ې Ϙ یړ یړ ټی ړ ې ی ې ځ ې ی ΁ یی ټ Ӂ ړ ښ څ ې ې Ӂ ې یی ټ یې ټ ټی ... ځ ی ې ۍ څړ ې ښی ې ی یې ډډۍ ی ډډ ړ ...  یی ی ړ یې ې ږ ړ ې ې څ یږې یې ی  ښ یې ې ړ ې څ څ ې ...   ی ې ݘړې ی Ӂی یې ړی ځ ې ... ځ ې ...  ښ یې ې ځ ړ ړی ړ ی څړ ې ڼ یې ږ ې یښ ې ې ی :

ی  :  ۴۲۰  ...

ګ  : ګ сې ی ...

:  ګی ...

څی : یԡ ...

  :   ځ ې ګ ...

  :  ی   ...

ی :  

ې ځګړ :  ی ΁ ړ څ ی . ځ ړ ی ګی ی ی ...  

ټ ړ ټ ې ګǘ ښې ې ځ یی ΁ ی ځ ی  ې   ږ ΁ یښ ډګ ړ یی ی :

ښی ی ې ې ې یی ...

:

ښ ې ... Ӂ ې ې ې ګǘ ګی ی ی یی ې ځ ګ ...

څی یې :

څ ی   ی څ ی

ی ګ ړ :

ګ ی ې ییی Ӂ ټ ړې ...  

ې ی ښ :

ǘ ǘ

ځ јړ :

ǘ ...

څګ

  یی ی ښ ...

ې ی :

ی څ ې ی یی ی یی ړړ ی ی ړ ...

ې ې څیی јې ې یۍ ړ ..

ټ ځی   یی ښ ږ ې ې ې ې ږ ې یې :

  ی   ګ Ӂ ... څ ښ   ی ... یږ ې ړ یې ړ ړۍ څ ې څ ې ΁ ګ Ӂ ځ ...

ټ ږ ې ې ې ږ ی ې ږ ې ی ... ګې یې ې :

ی ګ Ӂ   ... ی ... ... ې ګ Ӂ ... !!

ی

ی

ی ډیی   ۲۰۱۷ Ӂ

 

  ۲۹۹      ی                        ۱۳۹۶                       ی  یی         ۲۰۱۷