ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ی

    

 
ځ ې Ӂی с ی

 

 

 

 

 

ځ ې یی ړ

ځ ې یې څې

ی ی

!

ږ ځیږ یې ی

! ړی !

ځǘ ې

ې ی .

Ӂی с ی

ښ Ӂیې ړې یې

ې .

ی  / ې ښږ / ی

: ی ې ې یې ی (ې ) ې ی

 

  ۲۹۷      ی         ی   ۱۳۹۶         ی  یی         ǘ  ۲۰۱۷