ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ی

    

 

 

 

 

ی ې
ې ړ ې ې .
ې ѐ ԁ ې
ړې .
ی ې ې
ې ې

څڅی
څڅی ې .
څ ې ټ ې
څ ې ѐ ې ښ ې .
څ ې јې
څ ې ډ ې .
ی ی
څ ږ
юېې ټۍ
ې
ښ ې ښې ې юېې ڼې .
ې ړ ѐ ې
ԁ ې .
ې څ ډۍ .
ې
ی .
څ ړ
ې .
ښ ځې
ې ې ۍ ې .
ښ
ѐ څڅې ړ ی ټی .
ږې ې ی
ې ږ ړی ږ ی
ټۍ ږ ې ې ې :
ې ېځ ې .
ې ښ ې .
ې ې .
ې ې .
ې ږ ې ځې ږ
ټې ې
ټې .
ې
ړ ѐ .
ړ ѐ ې
ږ ږې
ې
ǐ
ږ
ټ .

Ҙ ډ .
ې
ټ ې
ځی
.
ی ې ی
ې ړ ې ې .
Әټ
څڅ
ږ ې ړ
ѐ ګ
ې
Ӂې څ .

څ ΁ ېږې
ی ...
ې .

۱۵ ۱۲ - ۱۳۶۴

    ۲۸۸       ی             /     ۱۳۹۶         ی  یی              ی   ۲۰۱۷