ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

    

 
ځ ځ/

 

 

 

۱
:
ی ی ϐی ԡ ϐی ϡ ی!
******
ګړی ړی ې ΁ ټ ږ ځ ټ ګ ی ګې ګ ړ ټ .
یی ی ی ګ!

 

 

۲
:
ی ѡ ښ ی ړی یی ی ȍی !
******
ی ی ...
ʡ ګی !
******
( ژ ΁ Θې Θې ړ)

 

 

۳
:
ڡ یګی ګی ی ǡ ی ګ:
ی یی یϡ ی یې ی ʿ!
******
ې ټ ځ :
ی ی ښې څ ګټ !
 

 

۴
ʐی:
ړی ی ې څ ۍ
ې ړېږ : ځǘ ی یی !
ی ی ې ځ ړ ۍ ۍ ۍ ټ ټیټ ېګ ې ږ ې یې ی ځ ړې!
******
ی ی ϐی ی ی.
ϡ یی ѐ ی ی یی Ԙ .
ʐی یǡ ی ǐی ی یʡ ʐی یϿ

 

 

 

۵
:
ی ې- ې ړ ΁ .
ځ ګۍ یې څ ې ځ ټ یی ې څ ځ ټ ی ړی ی ́ ځ!
💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀
ی ی ϡ ی یѡ !
یی ͘ ϡ ی (ʡ ڡ ʐی) ѡ یی ی.
ϐی .

 

 

 

    ۲۸۸       ی             /     ۱۳۹۶         ی  یی              ی   ۲۰۱۷