ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

   

ی ی ی

     Ӂ

 

    

 
ی
 
ې  ې

 

 

-       Ǎی ړ ی ښیږ

-       ی ی ی یی .

-       ! ی ځ یږ. ی ږ ی

ږ ی ی ј ړ ړ .

ښې ی ی ښ ی. ی ј ځی ښې ی څ ځی څ .

-       ښې ی ټی ݘ ی ګځی !

-       ی ې . ځ ځ - ی ی ړ ی Ә څ ǁ ړګ ښ ږ ی. ځ ی ی ی یې ښ ې .

-       ښ ځ ګ څ ی ښ ی .

څ ږ ی ډ ړ. ی ې ی ړۍ یϡ ی یې ې ټی ټی Ӂیې ԁیې ګړۍ ې ې ګ ږ ی څڼې ګځیی ی ی ړی. ګ یې ښ یڅ یې ښ یې ی: ((ښ ګ ې څ یږ. ی ړ)).

ی ړ ې ی ګټ ټ ې ړ ی . ګڼ ی ړ ی ډ ړ ی ښ یګ ی ړ. ې یګۍ ټ ټ ی ی ښې .

ی ی ټۍ ښې ړ ګ ړۍ . څ ې ی یښ Ԙ ی ړ ی ځ ې .

(۶)

ی ړ ی ی یګې Ӂی . ځی ې ی یې ړ ړ ټ Ǎ ډې یې ې ۍ ی ډ ډۍ ی ټ یې ټ ی یې ی یې ( ) ګی. ټ ښې ی ښې ې ې ړ ی ی یǘ ړ ړګ ۍ یی ی ی ј .

ځ ې ګې Ǎی یې ی ړې یې ی ې ړې یې ی ی . ͘ یې ی یې ټیګ .

(۷)

ډې ړ ګځی. ړ ی ی ړ ړ ې یږ څ ښې ې ړ ړ ښ ګ ی ی ې ۍ ړ ځې. ډېی ځې ګ јړ ی ј ی ی ګ ړ ړ یګې ی ی ړ ړ ی ښ ی ځ یې ΁ ړ ی یړ یې ښې ј ډې یǘ ړګ ځ ښې یځی ښ ړ ی یګې ی ړ ړ. ږ ځې ې یګۍ ۍ ی ی ی ی ړ ی ځ یې ښ ګ ګې ی ګ ی ځ ΁ ی: (( ړ ې ټ ی یږ ړۍ ې ګ )) یګۍ ې ی ځ ی ړ ې ی јړ. ډېې ۍ ې یګۍ ې ښې ییږ.

 

۸

ԁ ښې ډې ی. ګ ډډ ښې ی ګې ټ ۍ ی ښ یږ ۍ Ӂی ږی ې ګټې ی ډې ݘ ې ډ یږ ټ ی ʘی ی ډې ې یې ΁ ړی .

یږ ې ی ی ړ ړ ی ې ځی ډې ې ګړګ ښې ګ ی ۍ ښ ی . ی ی ΁ ی : ( ی ځ ی یې ј ړ ѻ ی ړ сی یې یѻ ښې ډېې ی ی ړی. ړ ټ یې ړ ی ښې ی ی: ی ǘ ړ ی ی ښی ړ ی ړګ ی ی ډۍ ړ ړ ی څ ی څ ی یې ј یې э یږ ځ یې . ی ښ څ ی ی ی ښ ی ې یې ی ډ ښ .

ی ډېی ړ ې ی . یی ې ی ړۍ یې ǘږ یې: ȍی ی ې ځ ې ј ی ړ.

 

 

     ۲۸۷       ی                  ۱۳۹۶         ی  یی               ی   ۲۰۱۷