ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ی ی

    

 

 

 

 

ی

ی ѐی
ی ی
ی
" ی ی!"
ѐ
" یی
ی ی ی ی
ی ی یی!"
ی ی
ۀ
ۀ ی
" !"

ی
ی
ی Ǎیی


ۀ ی
ی


ی


۲۱ ی ۱۳۶۴

      ۲۸۶     ی              /      ۱۳۹۶         ی  یی               ǁی  ۲۰۱۷